Zoznam uznesení zo dňa 11. decembra 2002

k návrhu na ... DôVERNÉ
k návrhu poslanca Národnej rady SR Jána Drgonca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 95)
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 389/2000 Z. z. o zverejňovaní predbežných oznámení, oznámení o vyhlásení metód verejného obstarávania, súťažných podkladov a výsledkov verejného obstarávania
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 316/2001 Z. z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 515/2002 Z. z.
k návrhu na určenie odmeny predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, riaditeľovi NBÚ, predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov a splnomocnencovi vlády za II. polrok 2002
k správe o činnosti Národného fondu za rok 2002
k návrhu štatútu hlavného vyjednávača pre rokovania o vstupe SR do EÚa štatútu pracovných skupín pre rokovania o vstupe SR do EÚ
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Japonska o udelení grantu japonskej vlády Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave formou výmeny osobných nót
k programu ďalšieho rozvoja ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam do roku 2007
k Územnému plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj – zmeny a doplnky roku 2002
k správe o realizácii štátnej rodinnej politiky za rok 2001
k Prioritným úlohám vlády SR vyplývajúcich z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti SR na členstvo v Európskej únii z 9. októbra 2002
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v II. štvrťroku 2002, so zameraním na plnenie úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 780/1996, týkajúcej sa dostavby, resp. výstavby medzinárodných terminálov kombinovanej dopravy a úlohy B.18 uznesenia vlády SR č. 266/1997 o vytvorení podmienok pre zriadenie cestného hraničného priechodu Čierna nad Tisou – Čop v nadväznosti na terminál v Dobrej
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2002
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o elektronických komunikáciách
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu
k návrhu nariadenia vlády SR o uvádzaní bovinného somatotropného hormónu na trh
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc
k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity - VII. časť
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa – Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity – VIII. časť
k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 1154/2001 k 4. 12. 2002
k monitoru napĺňania administratívnych kapacít vytvorených uznesením vlády SR č. 702 z 18. júla 2001 k 1. októbru 2002
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 943 z 21. 8. 2002, ktorým bolo vydané rozhodnutie o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica, so sídlom Partizánska 27, Bratislavana neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš, Nemocničná 1, Veľký Krtíš na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecné prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Modra, Vajanského 1, Modra na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Nová Baňa, Cintorínska 20, Nová Baňa na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, Štefánikova 1, Nové Mesto nad Váhom na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Piešťany, Winterova 66, Piešťany na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Revúca, Litovelská 25, Revúca na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Ilava, Štúrova 3, Ilava na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Brezno, Banisko 1, Brezno na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Odborný liečebný ústav respiračných chorôb Tatranská Kotlina na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na predĺženie termínu použitia finančných prostriedkov vo výške 4 mil. Sk na výstavbu novej Chaty pod Rysmi, resp. rekonštrukciu chaty do 31. decembra 2003
Uznesenie
k návrhu výdavkov v programoch na rok 2003
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na summite Európskej rady v Kodani 12. až 15. decembra 2002
k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2003
k návrhu na zriadenie odboru boja proti korupciiÚradu vlády SR
k správe o implementácii Európskej charty pre malé podniky
k návrhu Dohody medzi vládou Bieloruskej republiky, vládou Maďarskej republiky, vládou Ruskej federácie, vládou Slovenskej republiky, vládou Ukrajiny a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci na projekte integrácie ropovodov DRUŽBA a ADRIA
k dodatkom k Zmluve o predaji akcií VSE, a. s. - NEZVEREJŇOVAŤ
k návrhu na vyňatie NsP Ružomberok zo zoznamu rozpočtových a príspevkových organizácií schváleného uznesením vlády SR č. 950 z 21. augusta 2002 na transformáciu na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
k návrhu na presun Centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotky z Úradu vlády SR na Ministerstvo financií SR
k návrhu na ... - TAJNÉ
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 929/2001 ... - TAJNÉ