Zoznam uznesení zo dňa 31. marca 2004

k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohode medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o implementácii článku III ods. 1 a 4 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dodatkovému protokolu k Dohode medzi Rakúskou spolkovou republikou, Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Fínskou republikou, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Írskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Portugalskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Švédskym kráľovstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o implementácii článku III ods. 1 a 4 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov
k návrhu na vymenovanie členky Dozornej komisie Slovenského rozhlasu a člena Dozornej komisie Slovenskej televízie vládou Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie úlohy č. 14 v mesiaci december v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003
k návrhu štatútu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2004
k správe o plnení úloh Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR za rok 2003 podľa jednotlivých rezortov
k návrhu na vydanie rozhodnutí o privatizácii častí zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Poprad – časti: Psychocentrum, Nám. sv. Egídia, Poprad, Lekáreň Na námestí, Hlavná č. 58, Kežmarok, Lekáreň Ľubica, generála Svobodu č. 64, Ľubica
k návrhu na vydanie rozhodnutia vlády SR, že stavba INA Kysuce III. a IV. etapa je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Psychiatrická nemocnica Michalovce so sídlom v Michalovciach na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Výskumný ústav spojov so sídlom v Banskej Bystrici na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Paraguajskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Brazílskej federatívnej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
k návrhu na vymenovanie predsedu slovenskej časti Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
k definitívnemu návrhu Projektu modernizácie sektoru zdravotníctva
k návrhu spôsobu oddlženia tzv. problematických oblastí v rezorte zdravotníctva a kalkulácie finančnej náročnosti na celkové oddlženie zdravotníctva - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu zákona o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov