Zoznam uznesení zo dňa 29. júna 2005

k návrhu legislatívneho zámeru zákona o dlhodobej starostlivosti a podpore integrácie osôb so zdravotným postihnutím
k akčným plánom realizácie plnenia zámerov Národného programu boja proti drogám na obdobie 2005 - 2008
k návrhu strategického cieľa a priorít SR prepojených na kohéznu politiku EÚ pre budúce programovacie obdobie 2007 - 2013
k správe o stave delimitačných protokolov v súvislosti s prechodom pôsobností orgánov štátnej správy na obce v oblasti špeciálneho stavebného úradu vo veciach miestnych a účelových komunikácií
k správe o plnení Akčného programu SR na postupné vylúčenie používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu v rokoch 2001 - 2008
k vyhodnoteniu efektívnosti vyhľadávania a prieskumu ložísk nerastných surovín hradených zo štátneho rozpočtu
k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Hliník nad Hronom, prívod vody Žiar nad Hronom – Žarnovica – Hronský Beňadik a vodovod
k zosúladeniu príspevkov Slovenskej republiky do budovania vojenských spôsobilostí NATO a EÚ
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády uložených podpredsedovi vlády a ministrovi financií
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2005
k návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z.
k návrhu zákona o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu
k správe o Projekte pomoci asociovaným krajinám pri budovaní inštitúcií pre prijatie a uplatňovanie acquis communautaire - twinning
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii podniku Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov, štátny podnik
k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Úverového a záručného výboru vlády Slovenskej republiky
k návrhu na jednostranné zrušenie vízových poplatkov za udelenie víz pre štátnych občanov Srbska a Čiernej Hory
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o readmisii osôb a Protokolu na vykonávanie Dohody
k financovaniu projektov diaľnic formou PPP
k návrhu na zrušenie úloh z uznesení vlády SR, na ktoré nebude možné zabezpečiť rozpočtové krytie v roku 2006 pre Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2006 uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie JUDr. Vladimíra Cahajlu z funkcie prednostu Obvodného úradu v Bardejove a na vymenovanie JUDr. Natálie Purdešovej do tejto funkcie
k správe o stave vymáhania pohľadávok Slovenskej republiky voči zahraničiu za rok 2004 - Vyhradené
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné