Zoznam uznesení zo dňa 26. júna 2003

k Vyhláseniu vlády Slovenskej republiky k schváleniu novely Zákona o Maďaroch žijúcich v susedných krajinách parlamentom Maďarskej republiky dňa 23. júna 2003
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
k návrhu žiadosti o financovanie z ISPA pre projekt Odborná pomoc pre Ministerstvo životného prostredia SR pre prípravu projektov Kohézneho fondu v oblasti vodného sektora
k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 11. výročia schválenia Ústavy SR
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov v sume 500 tis. Sk z rezervy vlády SR pre rozpočtovú kapitolu Úradu vlády SR s účelovým určením na rozšírenie slovenského Lýcea v Nadlaku
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
k aktualizácii nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest
k návrhu na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov Železničnej polície v zmysle § 10 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
k návrhu zníženia počtu funkčných miest v kapitolách krajských úradov k 1. júlu 2003
k návrhu na uzavretie Doplnkového protokolu č. 14 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
k návrhu Dohody medzi vládou SR a Kabinetom ministrov Ukrajiny o umiestnení diplomatických zastupiteľstiev SR na Ukrajine a Ukrajiny v SR a o službách
k správe o plnení záverov a priorít z dokumentu Spoločné hodnotenie priorít zamestnanosti v SR za rok 2002
k návrhu na určenie odmeny podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, podpredsedovi Poštového úradu, podpredsedovi Telekomunikačného úradu a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov za I. polrok 2003
k návrhu na určenie odmeny generálnemu riaditeľovi Tlačovej agentúry SR – Slovakia za I. polrok 2003
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2003
k návrhu zákona o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ku komplexnej monitorovacej správe o pripravenosti SR na členstvo v Európskej únii za obdobie september 2002 až máj 2003
k návrhu žiadosti o financovanie z ISPA pre projekt Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV
k návrhu na aktualizáciu uznesenia vlády SR č. 947 z 21. augusta 2002
k návrhu na otvorenie dočasnej colnej kvóty na dovoz vína a semena repky ostatnej v roku 2003
k návrhu kritérií pre výberové konanie na funkciu predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o spolupráci v oblasti vzdelávania, kultúry, vedy a technického rozvoja, mládeže, športu a masovokomunikačných prostriedkov
k správe...- VYHRADENÉ