Zoznam uznesení zo dňa 22. septembra 2004

k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania Radu Bieleho dvojkríža I. triedy - VYHRADENÉ
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady SR č. 1209/2004 a 1210/2004 prijatých na 31. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o nadobúdaní a hospodárení s majetkom štátu (zákon o majetku štátu)
k návrhu zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov a zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 849 z 19. septembra 2002 o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Tehelná, Tehelná ul. č. 26, Bratislava
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 812 z 5. augusta 2002 o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Ružinov, časť Poliklinika Ružinov, Ružinovská 10, Bratislava
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie vlády SR č. 747 z 3. júla 2002 o privatizácii časti podniku HYDROCONSULT BRATISLAVA, štátny podnik
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 801 z 28. marca 2002 o privatizácii časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p. so sídlom v Bratislave
k návrhu na začatie stavby Sliač – rekonštrukcia vzletovej a pristávacej dráhy
k návrhu na priznanie odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku
k dodatku č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2004
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
k analýze trestnej činnosti úžery na Slovensku a návrhu opatrení na jej riešenie
k návrhu na schválenie IDF grantu pre Slovenskú republiku č. TF 054114 – Posilnenie kapacít vlády vypracovať a realizovať program informovania verejnosti na podporu ekonomických reforiem
k návrhu Národného akčného plánu zamestnanosti na roky 2004 - 2006
k návrhu na odvolanie Ing. Pavla Zachara z funkcie prednostu Obvodného úradu v Leviciach a na vymenovanie Ing. Magdalény Zsiga do tejto funkcie