Zoznam uznesení zo dňa 17. júla 2002

k návrhu nariadenia vlády SR o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem
k návrhu na zapožičanie štátnych vyznamenaní z príležitosti 10. výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky
k návrhu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa – Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity a Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity – V. časť
k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2003
k programu obnovy vozidlového parku pre organizácie vykonávajúce pravidelnú autobusovú dopravu
k analýze stavu podnikateľského prostredia v SR
k informácii o administratívnych štruktúrach ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie
ku zmenám Dohody medzi vládou Českej republiky, vládou Maďarskej republiky, vládou Poľskej republiky a vládou Slovenskej republiky o spolupráci pri modernizácii vrtuľníka Mi-24
k návrhu Ročnej finančnej dohody 2001 pre program SAPARD
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Nitra, akciová spoločnosť so sídlom v Nitre
k návrhu na vyslanie delegáta SR na ôsme zasadnutieZhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v Kingstone na Jamajke
k návrhu Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2003 – 2005 a návrhu na zrušenie úlohy B.5 uznesenia vlády SR č. 457/1998
k návrhu Kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2003
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom vlastníctve, správe a užívaní výstavného pavilónu v Benátkach
k programu elektronizácie knižníc v SR
k návrhu na zrušenie bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 622 z 3. júla 2001
k návrhu na preklasifikovanie programu č. 02U Úradu vlády SR na medzirezortný program
k informácii o priebehu a výsledkoch XXVII. plenárneho zasadnutia Stálej medzinárodnej komisie na skúšky ručných palných zbraní C.I.P. konanom 12. až 16. mája 2002 v Bratislave
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 315 z 10. mája 2000 a zmenu materiálu schváleného týmto uznesením
k návrhu dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2002 a návrhu plánu zahraničných stykov na mesiac august 2002
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd
k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v prvom polroku 2002 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v druhom polroku 2002
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii príspevkovej organizácie Výskumný ústav dopravný so sídlom v Žiline
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti príspevkovej organizácie ŠDVÚ, Štátny drevársky výskumný ústav, Bratislava časť Výskumná stanica Pezinok
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Ružinov – časť Denné rehabilitačné sanatórium, Teslova 36, Bratislava
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Poltár – časť Lekáreň Beatus Poltár
k návrhu na zníženie verejných výdavkov na podporu obstarávania obecných nájomných bytov a zabezpečenie finančných zdrojov pre potreby Štátneho fondu rozvoja bývania
k Predvstupovému ekonomickému programu SR
k návrhu na poskytnutie a uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu Fondu národného majetku SR schválených pre rok 2002 pre Ministerstvo zdravotníctva SR na dofinancovanie a oddlženie štátnych zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 139 z 13. februára 2002, uznesenia vlády SR č. 358 z 10. apríla 2002 a uznesenia vlády SR č. 459 z 9. mája 2002
k návrhu na odvolanie Petra Brňa z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR
k spôsobu finančného zabezpečenia rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky Národný dom v Martine (Divadlo SNP Martin)
k návrhu na doplnenie bodu D.4 uznesenia vlády SR č. 623 z 5. júna 2002
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR
k návrhu na vysporiadanie pohľadávok Slovenskej republiky po splatnosti voči Indickej republike
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o likvidácii dlhu Bieloruskej republiky voči Slovenskej republike
k návrhu na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republikypo splatnosti voči Alžírskej demokratickej a ľudovej republike
k nárhu zoznamu položiek hmotných rezerv, ich minimálnych limitov a orientačných cieľových stavov na roky 2003 a 2004 - Dôverné !
k návrhu zoznamu položiek za oblasť ropy a ropných výrobkov, ich minimálnych limitov a orientačných cieľových stavov na roky 2003 a 2004 - Dôverné !