Zoznam uznesení zo dňa 18. júla 2001

k návrhu programov kapitoly Ministerstva hospodárstva SR na rok 2002
k návrhu zákona o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z.z.
k návrhu nariadenia vlády SR o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka
k správe o postupe práce pri plnení uznesenia vlády SR č. 694/2000 k auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti
k návrhu na zapožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 9. výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky
k návrhu manuálu pre poskytovanie podpory na zriaďovanie priemyselných parkov
k spoločnému hodnoteniu priorít zamestnanosti v Slovenskej republike (Prvý pracovný návrh)
k správe z 18. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky uskutočneného 11. mája v Prahe
k správe o stave implementácie projektov ISPA v sektore životného prostredia a zabezpečení ich spolufinancovania
k návrhu na zmenu bodu C.3. uznesenia vlády SR č. 1100 z 20. decembra 2000 k návrhu na privatizáciu majetkových účastí štátu v strojárskych podnikoch a na reštrukturalizáciu DMD holding, a.s. Trenčín
k návrhu na schválenie „Dekády kostí a kĺbov“, prihlásenie sa k projektu dekády kostí a kĺbov a podpísanie deklarácie ministrom zdravotníctva SR
k návrhu Rozhodnutia Asociačnej rady SR/EÚo účasti Slovenskej republiky v programe Európskej únie Kultúra 2000
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na rok 2001 na rozpracovanie politiky informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike v roku 2001
ku koncepcii zabezpečenia výkonnostných auditov Úradom vlády SR v podobe kontroly efektívnosti v súlade s dokumentom Audit
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii štátneho podniku Stredoslovenské energetické závody, štátny podnik skrátené: SSE š.p. Žilina
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Sobrance – časť Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia Sobrance, Hollého č. 11
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Ružinov – časť Lekáreň v Obvodnom zdravotnom stredisku Bebravská 1
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Ružinov – časť Obvodné zdravotné stredisko Bulharská 3
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Ružinov – časť Obvodné zdravotné stredisko Babuškova 2
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Ružinov – časť Lekáreň v Obvodnom zdravotnom stredisku Bajzova 2
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vnútrozemskej plavbe
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave osobnej a nákladnej doprave
k návrhu účasti delegácie SR na 56. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov
k návrhu na vymenovanie predsedu, podpredsedov a vedeckého sekretáraSlovenskej akadémie vied
k návrhu na určenie odmeny predsedovi úradu, podpredsedovi rady a členom rady Úradu pre finančný trh za I. polrok 2001 - NEZVEREJNENÉ !
k vojenskej stratégii Slovenskej republiky
k návrhu zníženia počtov bojových obrnených vozidiel na dosiahnutie stanovených limitov pre SR v zmysle Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe
k informácii o dohodnutom dovoze špeciálnej techniky a materiálu ...
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2001
k analýze požiadaviek na zabezpečenie administratívnych potrieb a nových inštitúcií súvisiacich s implementáciou práva EÚ
k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 17/2001 k 11. júlu 2001 a aktualizácii uznesenia vlády SR č. 17/2001 v súlade s bodom B.2 uznesenia vlády SR č. 492/2001
k vyhodnoteniu stavu aproximácie práva Slovenskej republiky s právom Európskej únie a správa o činnosti Centrálnej prekladateľskej jednotky za rok 2000
k návrhu účasti delegácie SR na Svetovej konferencii proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a súvisiacej intolerancii (JAR, 31. augusta až 7. septembra 2001)
k správe o príprave IV. Ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie, ktorá sa uskutoční 9. – 13. 11. 2001 v Dohe, Katar
k návrhu na zloženie delegácie Slovenskej republiky na zasadnutí IV. Ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie v dňoch 9. – 13. novembra 2001 v Katare
k návrhu na vyňatie majetku štátu z majetku Slovenskej autobusovej dopravy, štátny podnik Prievidza, pre potreby umiestnenia štátnych orgánov v Slovenskej republike
k návrhu na transformáciu Výskumného ústavu dopravného so sídlom v Žiline
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k zhodnoteniu a úlohám vyplývajúcim z rokovaní SR o vstupe do EÚ v I. polroku 2001 a správe o priebehu a výsledkoch 7. stretnutia Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii na úrovni zástupcov ministrov zahraničných vecí (27. jún 2001)
k návrhu na vymenovanie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie do funkcie národného koordinátora zahraničnej pomoci
k návrhu na vyslovenie súhlasu s prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže