Zoznam uznesení zo dňa 7. augusta 2002

k správe o plnení Programového vyhlásenia vlády SR
k návrhu legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka
k návrhu legislatívneho zámeru na vypracovanie návrhu zákona o kapitalizačnom pilieri dôchodkového poistenia
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
k návrhu na uzavretie Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z 25. októbra 1980
k hodnotiacej správe o príprave kontraktov v štátnej správe
k návrhu na zmenu podielu štátneho rozpočtu na spolufinancovaní projektu ISPA č. 2000/SK/16/P/PE/002 Rozšírenie čistiarne odpadových vôd pre mestskú aglomeráciu Nitra
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, Bratislava na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o zmene uznesenia vlády č. 127 z 15. februára 1994, uznesenia vlády č. 826 z 9. novembra 1993, uznesenia vlády č. 921 z 2. septembra 1994, uznesenia vlády č. 137 z 15. februára 1994, uznesenia vlády č. 586 zo 14. júna 1994
k stratégii dobudovania ochrany štátnej hranice schengenského typu
k návrhu aktualizácie Národného akčného plánu rozvoja osídlenia a bývania v SR
k návrhu Národného akčného plánu pre deti
ku koncepcii štátnej politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
k správe o zdravotnom stave obyvateľstva SR
k vyhodnoteniu činnosti Centra UNIDO v Bratislave (ITPO) za obdobie rokov 2000 – 2002 a návrh koncepcie ďalšej spolupráce SR s UNIDO do roku 2005
k správe z 20. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky uskutočneného 17. mája 2002 v Prahe
k návrhu účasti delegácie SR na 57. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov
k návrhu na riešenie záložných zmlúv k úverom so štátnou zárukou na zabezpečenie budúcich pohľadávok štátu voči Železniciam SR v súvislosti s ich transformáciou
k návrhu na voľbu predsedu Poštového úradu
k návrhu účasti delegácie SR na 16. Zhromaždení zmluvných strán Medzinárodnej organizácie mobilných komunikácií (IMSO), 17. až 19. septembra 2002, Londýn
k súhlasu na začatie stavby Rekonštrukcia a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave
k správe o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady v Seville 21. a 22. 6. 2002
k zmene znenia a termínu plnenia úlohy B.77 uznesenia vlády SR č. 1154 z 12. decembra 2001
k návrhu na zrušenie úlohy č. 1 na mesiac február z Plánu práce vlády SR na rok 2002
k návrhu na zrušenie úloh č. 10, 11 a 12 na mesiac september 2002 z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002 schváleného uznesením vlády SR č. 1203 z 19. decembra 2001
k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 v decembri v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 618 z 5. júna 2002
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedovi Poštového úradu a podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2002
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trebišov – časť lekáreň Čierna nad Tisou
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Sobrance – časť Obvodné zdravotné stredisko Veľké Revištia
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce – časť Zubná poliklinika, ul. Rázusova, Michalovce
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Stropkov, ul. Akademika Pavlova č. 321/10, 091 01 Stropkov – časť Obvodné zdravotné stredisko Stropkov, ul. Hviezdoslavova 9/9, 091 01 Stropkov
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť so sídlom v Poprade
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti príspevkovej organizácie Ústav cestnej dopravy Bratislava, časť Výstup 1 – Nitra, Kupeckého ul. č. 5
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Michalovce, akciová spoločnosť
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení schvaľovací protokol privatizačného projektu štátneho podniku Železničný inženiering Bratislava, vydaný Federálnym ministerstvom financií 23. marca 1992
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Svätého Lukáša Galanta – časť Lekáreň Tešedíkovo
k návrhu účasti delegácie SR na Svetovom summite o trvalo udržateľnom rozvoji, Johannesburg, 26. 8. až 4. 9. 2002
k informatívnej správe o priebehu realizácie vyhlásenia výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa TASR - Slovakia
k Aktualizácii programu údržby a opráv ciest
Uznesenie
k dodatku Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Islandskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
k návrhu na uzavretie Protokolu k Európskej dohode o pridružení uzavretej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov - PECA
k návrhu postupu ďalšieho zabezpečenia rozvoja výstavby nájomných bytov
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 540 z 22. 5. 2002 k návrhu opatrení na zlepšenie činnosti katastrálnych úradov a zavedenie registra katastra na internete
k návrhu na určenie odmeny podpredsedom ústredných orgánov štátnej správy SR, podpredsedovi Poštového úradu a podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR za II. štvrťrok 2002
K návrhu na určenie celkových početných stavov Policajného zboru na rok 2002 a 2003 - VYHRADENÉ