Zoznam uznesení zo dňa 21. júna 2006

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry
k návrhu nariadenia vlády SR o poskytovaní platieb na opatrenie agroenvironment a životné podmienky zvierat
k návrhu nariadenia vlády SR o kŕmnych zmesiach
k návrhu nariadenia vlády SR o kŕmnych surovinách
k návrhu nariadenia vlády SR o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív
k správe o realizácii programu PHARE a Prechodného fondu v Slovenskej republike v roku 2005
k poskytnutiu príspevku pre multidonorský trustový fond Dekády začleňovania rómskej populácie vo výške 20 000 EUR
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Marockým kráľovstvom o vzájomnej podpore a ochrane investícií
k návrhu na uzavretie Dohody o financovaní medzi Slovenskou republikou a Európskou investičnou bankou - Slovenská republika - Projekt Národnej diaľničnej spoločnosti - TEN (Diaľnica D1 (E50) Sverepec - Vrtižer)
k informácii o plnení Projektu na posilnenie národných kapacít účtovníctva, finančného výkazníctva a audítorstva
k postupu pre následné overenie adicionality štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2004 - 2006 a stanovenie úrovne adicionality pre nové programové obdobie 2007 - 2013
k aktualizácii návrhu na určenie ústredných orgánov štátnej správy ako subjektov hospodárskej mobilizácie schváleného uznesením vlády SR č. 283 z 23. apríla 2003
k súhrnnej správe o stave zabezpečenia a plnení Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2004 až 2006
k návrhu Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2007 až 2009
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 3 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov, podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej, formou výmeny nót (úvodná nóta)
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 3 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov, podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej, formou výmeny nót (odpovedné nóty)
k návrhu na predĺženie jednostranného zrušenia vízových poplatkov za udelenie víz pre štátnych občanov Srbska a štátnych občanov Čiernej Hory
k priebežnému stanovisku SR k Hodnotiacej správe o súlade ustanovení o ochrane osobných údajov s ustanoveniami Schengenského acquis
k návrhu na začatie obstarávania stavby Archív hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
k návrhu opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života na rok 2006 s výhľadom do roku 2010
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2007 uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k správe o stave plnenia Národného akčného plánu rozvoja osídlenia a bývania v Slovenskej republike
k návrhu na vyslanie delegáta Slovenskej republiky na dvanáste zasadnutie Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v Kingstone na Jamajke
k návrhu na zmenu zaradenia z funkcie krajský radca do funkcie štátny radca a na zmenu funkčných platov prednostov krajských úradov životného prostredia
k návrhu na úpravu funkčných platov prednostov krajských pozemkových úradov, prednostov krajských lesných úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov
k návrhu na vydanie súhlasu na začatie obstarávania stavieb zaradených do programu 053 Cestná infraštruktúra v roku 2006
k návrhu na vymenovanie členov Akreditačnej komisie
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 41 z 15. januára 2003 k návrhu podielu príspevkov Slovenskej republiky do spoločných rozpočtov Organizácie Severoatlantickej zmluvy
k návrhu zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na II. polrok 2006
k návrhu na poskytnutie dotácie na zriadenie Priemyselného parku Zlaté Moravce – Pláne 1
k návrhu na jednostranné zrušenie vízových poplatkov za udelenie víz pre štátnych občanov Bosny a Hercegoviny
k návrhu na bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k návrhu na zmenu termínu a postupnosti plnenia úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 557 z 13. júla 2005
k návrhu na poskytnutie odmeny za I. polrok 2006 predsedom a podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, predsedovi a podpredsedovi Poštového regulačného úradu, predsedovi a podpredsedovi Telekomunikačného úradu, predsedovi, podpredsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov, predsedníčke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, predsedovi Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, vedúcej Úradu vlády SR, splnomocnencom vlády SR a generálnemu riaditeľovi Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
k správe o likvidácii spoločnosti Veriteľ, a. s. k 15. júnu 2006
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2006
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady banky a Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
k návrhu na vymenovanie poradcu výkonného riaditeľa Medzinárodného menového fondu vo Washingtone
k návrhu na jednostranné zrušenie vízových poplatkov za udelenie víz pre štátnych občanov Macedónskej republiky
k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža III. triedy - VYHRADENÉ
k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža II. triedy - VYHRADENÉ
k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža II. triedy - VYHRADENÉ