Zoznam uznesení zo dňa 30. júna 2004

k návrhu nariadenia vlády SR o zvýšení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 272/2003 Z. z. o hygienických požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní vaječných výrobkov na trh
k správe o zavŕšení prípravy ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy na efektívne fungovanie v podmienkach členstva SR v EÚ
k odpočtu harmonogramu opatrení vyplývajúcich zo Súhrnnej monitorovacej správy o pripravenosti Slovenska na členstvo v EÚ z 5. novembra 2003 – stav k 15. júnu 2004
k správe o realizácii programu PHARE v Slovenskej republike v roku 2003
k správe o plnení aktualizovanej Koncepcie väzenstva v Slovenskej republike
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Komisiou Európskych spoločenstiev o vykonávaní Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike
k správe o obsadzovaní postov úradníkov v inštitúciách Európskej únie
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov mexických o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických a úradných pasov Spojených štátov mexických
k zoznamu zdravotníckych zariadení navrhnutých na premenu podľa § 2 ods. 2 zákona č. 13/2002 Z. z. (transformačný zákon) na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi kultúry
k zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2004
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2004
k návrhu Výboru Národnej rady SR pre životné prostredie a ochranu prírody na vydanie zákona o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 730)
k návrhu žiadosti o poskytnutie pomoci z Kohézneho fondu pre projekt Povodie Váhu a povodie Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia Galanta
k návrhu žiadosti o poskytnutie pomoci z Kohézneho fondu pre projektŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, ŽKM 47,550-100,500, na rýchlosť 160 km/h – etapa II – Piešťany – Nové Mesto nad Váhom
k návrhu žiadosti o poskytnutie pomoci z Kohézneho fondu pre projekt Povodie Váhu a povodie Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Šamorín
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 283 z 23. apríla 2003 k návrhu na určenie ústredných orgánov štátnej správy ako subjektov hospodárskej mobilizácie
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády SR v znení zákona č. 207/2002 Z. z.
k návrhu na uzavretie Dodatku k Dohode o štatúte spolupracujúceho štátu medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT)
k návrhu na určenie odmeny predsedovi Telekomunikačného úradu SR za I. polrok 2004
k návrhu na určenie odmeny predsedovi, podpredsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov za I. polrok 2004
k návrhu kandidáta Slovenskej republiky na sudcu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev v Luxemburgu
k návrhu na zmenu funkčného platu PhDr. Rudolfovi Sokolovi, generálnemu riaditeľovi Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu krajského lesného úradu
k návrhu na odvolanie prednostov obvodných úradov životného prostredia a návrhu na pozastavenie ich doterajších platov
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady SR č. 1072/2004, 1073/2004, 1074/2004 prijatých na 28. schôdzi Národnej rady SR