Zoznam uznesení zo dňa 19. novembra 2003

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 316/2003 Z. z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb rýb
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 319/2003 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 289/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké účely
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 315/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat v čase ich zabíjania alebo usmrcovania
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 304/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich výmenách s členskými štátmii
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 307/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 308/2003 Z. z., ktorým sa upravujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej chorobe ošípaných
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu
k doložke prednosti k Dohode o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (INTERBUS)
k strednodobej koncepcii politiky pôdohospodárstva na roky 2004 až 2006
k návrhu účasti delegácie SR na Svetovom summite o informačnej spoločnosti (10. až 12. decembra 2003, Ženeva)
k návrhu na vyňatie podprogramu 05T06 Projekty na pomoc krajanom Ministerstva kultúry SR z medzirezortného programu Oficiálna rozvojová pomoc a jeho následné preklasifikovanie na samostatný program v programovej štruktúre rozpočtu Ministerstva kultúry SR
k návrhu na zrušenie úlohy č. 10 v mesiaci november v Pláne práce vlády SR na rok 2003
k návrhu na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci november v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1339 z 11. decembra 2002 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa – Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity – VII. časť, v znení uznesenia vlády SR č. 216 z 26. marca 2003
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesenia Národnej rady SR č. 497/2003 prijatého na 17. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu na novelizáciu Legislatívnych pravidiel vlády SR v súlade s úlohou vyplývajúcou z uznesenia vlády SR č. 1286 z 27. novembra 2002 k správe o stave prístupových rokovaní SR s Európskou úniou a nosných úlohách z hľadiska negociačných záväzkov SR
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Kazašskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Kazašskej republiky o leteckej doprave
k návrhu stanoviska vlády SR k prijateľnosti sťažnosti Ľuboslavy Rigovej a ďalších dvadsiatich štyroch občanov SR pred Výborom OSN na odstránenie všetkých foriem rasovej diskriminácie
k návrhu účasti delegácie SR na 32. zasadnutí Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2003
k návrhu na presun kompetencie ex-ante schvaľovania v rámci Rozšíreného decentralizovaného implementačného systému z Európskej komisie na národné inštitúcie pre program PHARE, ISPA a Prechodný fond v podmienkach SR
k návrhu na účasť a zloženie delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na summite predsedov vlád štátov Stredoeurópskej iniciatívy 20. a 21. novembra 2003 vo Varšave, Poľsko
k stanovisku Slovenskej republiky k riešeniu bioetických problémov výskumu na kmeňových bunkách získavaných z ľudských embryí
k návrhu zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky