Zoznam uznesení zo dňa 20. novembra 2002

k návrhu projektu tvorby a rozvoja Národného Schengenského informačného systému
k návrhu na prijatie Protokolu o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia, prechádzajúcom hranicami štátov
k návrhu na prijatie Protokolu o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vedecko-technickej spolupráci
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu SR v skupine Svetovej banky
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2002
Uznesenie
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 110/2002 Z. z., ktorým sa ustanovuje katalóg činností v štátnej službe a podrobnosti jeho dopĺňania
k návrhu žiadosti o financovanie z ISPA pre projekt Odborná pomoc pre regionálne vodárenské spoločnosti
k návrhu žiadosti o financovanie z ISPA pre projekt Odborná pomoc pre prípravu prioritných protipovodňových opatrení v SR
k návrhu na voľbu predsedu Poštového úradu
k návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1029 zo 6. decembra 2000
k návrhu na zrušenie úlohy B.4 uznesenia vlády SR č. 943 z 3. októbra 2001 uloženej ministrovi zdravotníctva
k návrhu kandidátov za členov Rady Fondu detí a mládeže a Dozornej rady Fondu detí a mládeže
k návrhu na vyslovenie súhlasu s pristúpením k Mechanizmu Spoločenstva na uľahčenie posilnenej spolupráce pri asistenčných zásahoch civilnej ochrany
k návrhu na zmenu bodu B uznesenia vlády SR č. 1140 zo 6. decembra 2001 k implementácii Integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS) v Slovenskej republike
k návrhu na poverenie člena vlády zúčastňovať sa na rokovaniach Bankovej rady Národnej banky Slovenska
k návrhu na urýchlenie prípravy podmienok pre rozvoj automobilových výrob na Slovensku