Zoznam uznesení zo dňa 8. októbra 2003

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 331)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 335)
ku koncepcii systému finančného riadenia Kohézneho fondu
k správe o plnení štátneho rozpočtu SR za I. polrok 2003
k hodnoteniu plnenia Národného programu rozvoja cestovného ruchu v SR
k správe o vyhodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu a návrh druhej aktualizácie Schengenského akčného plánu SR
k návrhu na vyňatie príspevkovej organizácie Železničný zdravotný ústav so sídlom v Bratislave z prílohy č. 4 dokumentu Audit, schváleného uznesením vlády SR č. 694/2000
k návrhu na súhlas s presunom finančných prostriedkov medzi programami v rozpočte kapitoly Ministerstva obrany SR v roku 2003 v zmysle § 10 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
k návrhu aktualizácie Koncepcie rozvoja bytovej výstavby
k návrhu na zmenu gestora a znenia úloh z časti B uznesenia vlády SR č. 202 z 19. marca 2003
k návrhu na zrušenie úlohy z Plánu práce vlády SR na rok 2003 - návrh záručného mechanizmu Slovenskej záručnej a rozvojovej banky v nadväznosti na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a programu SAPARD
k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na rok 2004
k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2004 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2003
k návrhu zákona o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR na XV. Valnom zhromaždení Svetovej organizácie cestovného ruchu v Pekingu, Čína 17. až 24. októbra 2003
k návrhu na riešenie uspokojovania uplatňovaných nárokov zamestnancov zrušeného zamestnávateľa na náhradu škody pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania z rozpočtovej rezervy vlády SR podľa § 51f zákona č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov
k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Rekonštrukcia kúrií Žižkova 14 - 16, Bratislava a presunu finančných prostriedkov medzi programami rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR na rok 2003
k návrhu na zrušenie úlohy B.5 uznesenia vlády SR č. 852/2000
k návrhu na zmenu znenia bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 693 zo 16. júla 2003 - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu dodatku č. 2 k pozícii Slovenskej republiky k Negociačnému mandátu EK k NRP pre vyjednávanie CSF
k návrhu ... - DÔVERNÉ
k návrhu ... - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu ... - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky