Zoznam uznesení zo dňa 27. februára 2002

k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Rastislava Šeptáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (tlač 1320)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (tlač 1331)
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Slafkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov (tlač 1335
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č. 563/2001 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu SR v Európskej banke pre obnovu a rozvoj
k návrhu žiadosti o financovanie z ISPA pre projekt Výstavba diaľničného úseku D1, Mengusovce - Jánovce
k návrhu žiadosti o financovanie z ISPA pre projekt Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava - Piešťany
k správe o plnení úloh zahraničnej politiky SR za rok 2001 a zameranie zahraničnej politiky SR na rok 2002
k Programu odpadového hospodárstva SR do roku 2005
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, rozpočtovaných v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa na finančné zabezpečenie aktivít rezortu školstva SR
k analýze súčasného stavu a návrhu opatrení na zvýšenie motivácie a stabilizácie mladých zamestnancov vo výskume a vývoji v SR
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne, humanitné a charitatívne účely v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu na zrušenie úlohy vyplývajúcej z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2001 na mesiac november 2001
k návrhu na zmenu v prílohe č. 1 „Projekty výskumu a vývoja odporúčané na riešenie“ k materiálu k uzneseniu vlády SR č. 834/2000
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2002
k návrhu na vymenovanie riaditeľa Intervenčnej poľnohospodárskej agentúry Slovenskej republiky
k návrhu výberových kritérií pri predaji 49 %-ného podielu akcií v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Bratislava
k návrhu na zabezpečenie definitívneho riešenia preložky štátnej cesty II/520 súvisiacej s vodárenskou nádržou Nová Bystrica
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1209 z 19. decembra 2001 k návrhu priestorového riešenia Ústavného súdu Slovenskej republiky
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na Medzinárodnej konferencii OSN „Financovanie pre rozvoj“ v dňoch 18. až 22. marca 2002 v Monterrey, Mexiko
k návrhu na odvolanie a vymenovanie podpredsedu Rady ministra na reformu sociálneho poistenia
k návrhu na finančné vysporiadanie programov GTAF 1 a GTAF 2
k projektom na kultúrne aktivity – rok 2002 – I. časť
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky