Zoznam uznesení zo dňa 5. decembra 2007

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi (tlač 507)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Vladimíra Palka, Františka Mikloška a Rudolfa Bauera na prijatie Deklarácie Národnej rady SR o uznaní hladomoru rokov 1932 - 1933 na Ukrajine za genocídu (tlač 467)
k návrhu zákona o podpore regionálneho rozvoja
k návrhu východísk Slovenskej republiky k revízii rozpočtu EÚ 2008/2009
k návrhu zásad vlády Slovenskej republiky o realizácii ofsetových operácií
ku koncepcii informačnej kampane vo vzťahu k digitalizácii televízneho vysielania
k návrhu na voľbu predsedu Poštového regulačného úradu
k návrhu usmernenia k nezrovnalostiam v rámci riadenia a implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených podpredsedovi vlády a ministrovi školstva
k návrhu na poskytnutie odmeny prednostom krajských úradov životného prostredia za kvalitné plnenie služobných úloh za II. polrok 2007
k návrhu na poskytnutie odmien za II. polrok 2007 prednostom krajských stavebných úradov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 213/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach
k návrhu na uzavretie Zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva
k postupom pre audit štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 - 2013
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Poštového regulačného úradu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR
k účtovnej závierke Slovenského pozemkového fondu k 31. decembru 2006 a rozdeleniu výsledku hospodárenia za rok 2006
k návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2008 až 2010
k návrhu na úhradu príspevku na spolufinancovanie spoločných projektov Slovenskej republiky a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v rokoch 2008 - 2011
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom na slávnostnom podpise Lisabonskej zmluvy 13. decembra 2007 v Lisabone a na zasadnutí Európskej rady 14. decembra 2007 v Bruseli
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2007
k vývoju pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam
k návrhu rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2008
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
k návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 158/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín
k návrhu noriem zásob materiálu používaného v ozbrojených silách Slovenskej republiky na zabezpečenie bojovej činnosti