Zoznam uznesení zo dňa 23. októbra 2002

k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov vlády v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR
k návrhu na odvolanie Martina Pada z funkcie prednostu Krajského úradu v Trnave, Lászlóa Pomothyho z funkcie prednostu Okresného úradu v Galante a Petra Stanka z funkcie prednostu Okresného úradu v Sobranciach
k návrhu na odvolanie Jána Patakyho z funkcie prednostu Okresného úradu v Bardejove
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR
k návrhu na vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva školstva SR
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2002
k návrhu na zvolanie schôdze Národnej rady SR v zmysle § 107 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov
k návrhu na vymenovanie vedúceho Úradu vlády SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva financií SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva financií SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR
k návrhu na vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu na vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva zahraničných vecí SR
k návrhu na vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva zahraničných vecí SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na summite kandidátskych krajín a dánskeho predsedníctva EÚ v Kodani 28. októbra 2002
k správe o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Komanický v. Slovenská republika
k návrhu na podpísanie Memoranda o porozumení medzi Európskymi spoločenstvami a SR o pristúpení SR k Šiestemu rámcovému programu pre výskum, vývoj a demonštračné aktivity, prispievajúcemu k vytváraniu Európskeho výskumného priestoru a k inováciám a k Šiestemu rámcovému programu Európskej atómovej komunity (EURATOM) pre jadrový výskum a činnosti v oblasti odbornej prípravy, taktiež prispievajúcemu k vytváraniu Európskeho výskumného priestoru
k návrhu uznesenia vlády SR k zmenám legislatívnych noriem podmieňujúcich návrh štátneho rozpočtu na rok 2003
k návrhu na odvolanie zástupcov štátu a zástupcu zamestnávateľov z funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne
k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania ...- VYHRADENÉ
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 459 z 9. mája 2002 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa – Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity – III. časť