Zoznam uznesení zo dňa 24. septembra 2003

k návrhu na riešenie strát v poľnohospodárskej výrobe v roku 2003 z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok a cenových dopadov na poľnohospodárske výrobky
k správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 2003
k správe o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2003
k návrhu na účasť oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Mikulášom Dzurindom na stretnutí predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky v Dobříši 1. októbra 2003
k návrhu Ročného národného programu prípravy SR na členstvo v NATO (RNP PRENAME) na rok 2004
k návrhu na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k účasti delegácie SR na 22. Generálnej konferencii pre váhy a miery v Paríži v dňoch 13. – 17. októbra 2003
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2003
k Dodatku ku Komplexnej monitorovacej správe o pripravenosti SR na členstvo v EÚ za obdobie jún – september 2003
k návrhu na uzavretie Rámcového dohovoru o kontrole tabaku
k aktualizácii opatrení na zabezpečenie záväzkov SR vyplývajúcich z Protokolu o vode a zdraví
k návrhu na súhlas s presunom finančných prostriedkov medzi programami v rozpočte kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR v roku 2003
k návrhu na vymenovanie nových členov Rady vlády SR pre informatiku
k návrh Národného programu kvality Slovenskej republiky na roky 2004-2008
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom v znení zákona č. 665/2002 Z. z. (tlač 376)
k Dodatku k pozícii Slovenskej republiky k Negociačnému mandátu EK k NRP pre vyjednávanie CSF
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Slovenskú poštu, štátny podnik so sídlom v Banskej Bystrici
k návrhu na uskutočnenie vojenského cvičenia ozbrojených síl Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území Slovenskej republiky 3. – 6. októbra 2003
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR
k návrhu ... - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR