Zoznam uznesení zo dňa 23. januára 2008

k správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie (2007)
k návrhu na úpravu funkčných platov prednostov krajských úradov životného prostredia na základe nariadenia vlády SR č. 613/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne
k návrhu na zrušenie úlohy C.1 z uznesenia vlády SR č. 106 z 8. februára 2006
k návrhu na uzavretie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
k správe o podpise Lisabonskej zmluvy 13. decembra 2007 v Lisabone a o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady 14. decembra 2007 v Bruseli
k správe o výsledkoch preverenia činnosti spoločnosti Veriteľ, a. s. za celé obdobie jej existencie
k správe o realizácii úloh vyplývajúcich z Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vojnových hroboch
k vyhodnoteniu Akčného plánu pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2008
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné