Zoznam uznesení zo dňa 19. septembra 2007

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyroch súvisiacich dohôd
k návrhu štátnej politiky cestovného ruchu Slovenskej republiky
k návrhu na určenie kompetentných orgánov systému riadenia a kontroly Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov
k návrhu postupu implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 - 2013
k návrhu implementácie schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
k analýze administratívnych kapacít pre programové obdobie 2007 – 2013 v pôdohospodárstve
k návrhu na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením vlády SR č. 86 z 31. januára 2007 pre Ministerstvo životného prostredia SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trebišove
k návrhu účasti delegácie SR na 34. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO, Paríž, 16. októbra až 3. novembra 2007
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2007
k návrhu zákona o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o mládeži
k návrhu na prístup k protokolu k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)
k návrhu aktualizácie uznesení vlády SR č. 504/2005 a č. 943/2000 k zosúladeniu príspevkov Slovenskej republiky do budovania vojenských spôsobilostí NATO a EÚ
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní dodávok elektriny pre zvýšenie bezpečnosti zásobovania elektrickou energiou po odstavení Jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
k stanovisku Slovenskej republiky k návrhom Cieľov síl 2008
Programový plán rezortu ministerstva obrany na roky 2008 až 2010
Návrh na uzatvorenie medzinárodných dohôd Európskeho spoločenstva o spolupráci - VYHRADENÉ