Zoznam uznesení zo dňa 28. júna 2006

k správe o ukončení programovania Prechodného fondu (Transition Facility) na rok 2006
k návrhu na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Indickej republike, ktorá vznikla z titulu podielu SR na menovej zaisťovacej doložke vyreklamovanej Československou obchodnou bankou, a. s. Praha od Reserve Bank of India
k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky za účelom vojenského cvičenia
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedovi Úradu pre verejné obstarávanie
k návrhu plánu kontrolnej činnosti Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2007
k návrhu postupu pri budovaní futbalovej infraštruktúry, ktorá bude spĺňať kritériá UEFA
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na odvolanie Józsefa Berényiho z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR
k návrhu na odvolanie Magdalény Vášáryovej z funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí SR
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún a návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2006
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu na odvolanie Ágnes Biró z funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry SR
k návrhu na odvolanie Lászlóa Pomothyho z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR
k návrhu princípov právneho oddelenia činností spojených s prevádzkovaním distribučnej sústavy v spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.
k návrhu na začatie stavby Ružomberok - rekonštrukcia a prístavba chirurgického pavilónu
k správe o stave vymáhania pohľadávok Slovenskej republiky evidovaných v režime utajovanom voči zahraničiu za rok 2005