Zoznam uznesení zo dňa 19. júla 2006

k návrhu na zvolanie schôdze Národnej rady SR v zmysle § 107 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov
k návrhu na určenie platových náležitostí vedúcemu Úradu vlády SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2006 a návrhu na dodatočné schválenie oficiálnej návštevy predsedu vlády
k správe o priebehu a výsledkoch 2. posudzovacieho zasadnutia v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, konaného 15. – 24. mája 2006 vo Viedni
k plánu kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2007
k návrhu zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Internej dohody medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 v súlade s Dohodou o partnerstve štátov Afriky, Karibiku a Tichomoria (AKT) – ES a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje časť 4 Zmluvy o ES
k návrhu na odvolanie Vladimíra Tvarošku z funkcií, do ktorých bol vymenovaný vládou SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva financií SR
k návrhu na určenie výšky osobného platu riaditeľovi Inštitútu finančnej politiky na Ministerstve financií SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR
k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu na vymenovanie zástupcov štátu v Rade hospodárskeho a sociálneho partnerstva SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby
k návrhu na odvolanie a vymenovanie národného koordinátora zahraničnej pomoci
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu na zmenu Štatútu Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR
k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva SR
k návrhu na vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva životného prostredia SR
k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu aktualizácie využitia domáceho uhlia pri výrobe elektriny vo všeobecnom hospodárskom záujme pre rok 2007
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva financií SR