Zoznam uznesení zo dňa 14. novembra 2007

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii
k návrhu na ratifikáciu Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie, presahujúcich štátne hranice a návrhu na prijatie dodatkov k Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie, presahujúcich štátne hranice
k správe o plnení schválených eradikačných programov v Slovenskej republike
k návrhu na odvolanie podpredsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k správe o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. a návrhu harmonogramu katastrálnych území na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim na rok 2008
k správe o doterajšom priebehu výstavby Cyklotrónového centra Slovenskej republiky a o jeho aktuálnych problémoch
k návrhu na úpravu platových náležitostí podpredsedovi Úradu jadrového dozoru SR
k návrhu postupu vypracovania koncepcie komunálnej reformy v Slovenskej republike
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k akčnému plánu v nadväznosti na zistenia z vykonaných certifikačných overovaní, kontrol a auditov za prvý polrok 2007
k správe o finančnom a personálnom zabezpečení činnosti útvaru splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a personálnom obsadení delegácie vlády SR pre rokovania s maďarskou stranou o realizácii Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haaguo realizácii Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu
k návrhu účasti Slovenskej republiky na 13. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a 3. konferencii slúžiacej ako stretnutie strán Kjótskeho protokolu v Nusa Dua, Bali, Indonézia, 3. až 14. december 2007
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu na zmenu personálneho obsadenia Rady vlády SR pre verejnú správu
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1135 z 24. novembra 2004 k monitoringu vývoja stanovísk SR k návrhom právnych aktov Európskej únie
k návrhu na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci október z Plánu práce vlády SR na rok 2007
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vládySR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom vo Švajčiarskej konfederácii 27. novembra 2007
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Bosny a Hercegoviny vedenej predsedajúcim Rady ministrov Bosny a Hercegoviny Nikolom Špiričom v Slovenskej republike 21. až 23. novembra 2007
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2007
k návrhu na riešenie odpustenia dlhu Libérie voči Medzinárodnému menovému fondu
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi obcami Peťov a Szécsény a nadväzujúcich ciest
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi obcami Rároš a Ráróspuszta a nadväzujúcich ciest
k návrhu na odvolanie a vymenovanie podpredsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné