Zoznam uznesení zo dňa 16. januára 2008

k návrhu poslancov Národnej rady SR Branislava Bačíka a Viliama Jasaňa na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (tlač 492)
k návrhu plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2008
k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR v II. polroku 2007 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v I. polroku 2008
ku koncepcii financovania projektov podporovaných z Prechodného fondu, ISPA/Kohézneho fondu a Kohézneho fondu na roky 2004 až 2006, verzia 1.0
k návrhu Spoločného operačného programu ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013
k návrhu na úpravu funkčných platov prednostom krajských stavebných úradov
k návrhu na úpravu funkčných platov prednostov krajských školských úradov
k návrhu na zrušenie úlohy č. 6 v mesiaci január, úloh č. 26 a 28 v mesiaci marec, úlohy č. 14 v mesiaci apríl, úlohy č. 39 v mesiaci máj a úlohy č. 32 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007, schváleného uznesením vlády SR č. 10 z 10. januára 2007
k návrhu poslancov Národnej rady SR Branislava Bačíka a Tibora Lebockého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov (tlač 495)
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 159/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky
k návrhu na úpravu funkčných platov prednostov krajských pozemkových úradov, prednostov krajských lesných úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov
k návrhu koncepcie centrálneho elektronického priečinka pre medzinárodný obchod a súvisiace procesy
k návrhu opatrení na odstránenie diskriminácie pri odmeňovaní sudcov všeobecných súdov
k návrhu ďalšieho postupu Slovenskej republiky v súvislosti s rozhodnutím Komisie ES zo 7. decembra 2007 o zmene a doplnení národného alokačného plánu pre druhé obdobie obchodovania v rokoch 2008 - 2012 - Nesprístupňovať
ku koncepcii rozvoja leteckej dopravy SR na obdobie do roku 2010
k príprave nového terminálu pre cestujúcich na Letisku M. R. Štefánika Bratislava
k správe o súčasnom stave nákladného železničného prepravcu Cargo Slovakia, a. s. a postupe vlády Slovenskej republiky pri zabezpečovaní budúceho rozvoja Carga Slovakia, a. s.
k správe o stave pripravenosti SR na čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 - 2013 (stav k 15. novembru 2007)
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Poľskej republiky vedenej predsedom Rady ministrov Poľskej republiky Donaldom Tuskom v Slovenskej republike 18. januára 2008
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2008
k návrhu na odvolanie predsedu, podpredsedu a členov Správnej rady Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na odvolanie predsedu, podpredsedu a členov Dozornej rady Slovenského pozemkového fondu
k Deklarácii spoločenskej zhody zaviesť a používať euro v Slovenskej republike
k návrhu - TAJNÉ!