Zoznam uznesení zo dňa 24. mája 2006

k návrhu nariadenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
k súhrnnej správe o druhom roku členstva Slovenskej republiky v Európskej únii 1. 5. 2005 – 30. 4. 2006
k návrhu účasti SR v programe Európskej únie Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých (2007) na ceste k spravodlivej spoločnosti
k návrhu programu slovenského predsedníctva V4
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o spolupráci na spoločných kontaktných pracoviskách
k správe o priebehu a následkoch povodní v Slovenskej republike za obdobie október 2005 – apríl 2006
ku Koncepcii ochrany prírody a krajiny
k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 na mesiac november z Plánu práce vlády SR na rok 2005
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2006
k návrhu nariadenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti
k návrhu nariadenia vlády SR o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na výkon motorov motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 403/2005 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 155/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia pre nepriamy výhľad a motorové vozidlá vybavené takými zariadeniami
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na meranie emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na palivové nádrže a zadné ochranné zariadenia motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok z dieselových motorov motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
k návrhu nariadenia vlády SR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
k návrhu nariadenia vlády SR o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
k návrhu nariadenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 572/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení nariadenia vlády SR č. 489/2004 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh
k postupu prác pre zabezpečenie výkonu funkcie Orgánu auditu v súvislosti s kontrolným systémom pre programové obdobie 2007 – 2013
k návrhu na poskytnutie štátnej pomoci pre spoločnosť GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s. r. o.
k návrhu na zvýšenie počtu štátnozamestnaneckých miest štátnych zamestnancov Ministerstva vnútra SR zapojených do systému riadenia a kontroly implementácie Európskeho fondu pre utečencov financovaných z technickej a administratívnej pomoci
k návrhu Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR na roky 2007 - 2013
k návrhu na určenie výšky náhrad pri zahraničných cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie člena vlády SR
k návrhu na ratifikáciu Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe
k návrhu na rozdelenie finančných prostriedkov hasičským jednotkám, poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby, Ministerstvu vnútra SR a Ministerstvu zdravotníctva SR v roku 2006 v zmysle § 30 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečenie dofinancovania a následnej prevádzky novostavby Slovenského národného divadla