Zoznam uznesení zo dňa 12. septembra 2007

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na podpis Medzinárodného dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím Slovenskou republikou
k informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia
k správe o stave pripravenosti Slovenskej republiky na čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 - 2013 (stav k 15. augustu 2007)
Uznesenie
k návrhu podpory pilotnej prevádzky digitálneho pozemského televízneho vysielania (DVB-T)
k návrhu Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015
k návrhu Koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách
k návrhu zákona o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene prílohy č. 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prekračovaní štátnej hranice na účel turistiky na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu, podpísanej 10. mája 2006 v Budapešti, formou výmeny nót
k návrhu na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2007
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 646 z 1. augusta 2007 k správe o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií SR za I. polrok 2007 a predikcii vývoja do konca roka
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 585 zo 4. júla 2007 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 23. generálnej konferencii pre váhy a miery v Paríži 12. až 16. novembra 2007
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady SR č. 468/2007 a 471/2007 prijatých na 11. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu na organizačné zabezpečenie 1. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Bratislave
k návrhu na poskytnutie štátnej pomoci podľa Schémy štátnej pomoci na podporu regionálneho rozvoja pre investičný projekt spoločnosti SIDERIT, s. r. o. Nižná Slaná
k návrhu na určenie platových náležitostí riaditeľovi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave