Zoznam uznesení zo dňa 10. novembra 2004

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
ku kvantifikácii objemu investícií, ktoré obce vynaložili na vybudovanie energetických zariadení, ktoré následne bezodplatne odovzdali rozvodným podnikom
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Bosny a Hercegoviny o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov
k návrhu na ustanovenie Ministerstva zdravotníctva SR ako Národného orgánu SR pre zákaz bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní
k správe o plnení aktualizovaného nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest
k návrhu na zrušenie úloh z uznesení vlády SR v zmysle bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 566/2004 za Ministerstvo spravodlivosti SR
k návrhu na zrušenie úloh z uznesení vlády SR za Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, na ktoré nebude možné zabezpečiť rozpočtové krytie v roku 2005
k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci september 2004 z Plánu práce vlády SR na rok 2004
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi obrany SR
k návrhu na zrušenie úlohy B.7 uznesenia vlády SR č. 715 zo 14. júla 2004 k správe o návrhu riešenia niektorých problémov decentralizácie verejnej správy
k návrhu na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci október v Pláne práce vlády SR na rok 2004
k návrhu na zrušenie úloh z uznesení vlády SR v zmysle bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 566/2004 za Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených predsedovi Štatistického úradu SR
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených predsedníčke Úradu pre verejné obstarávanie
k návrhu na zmenu Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR v súlade s časťou 6 bod 3 Akčného návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR v priebehu roka 2004, schváleného uznesením vlády SR č. 665 zo 7. júla 2004
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 197 z 3. marca 2004 k Dňom zahraničných Slovákov v Slovenskej republike (vykonávací projekt na rok 2004)
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2004
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 319/2003 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat v znení nariadenia vlády SR č. 484/2003 Z. z.
k návrhu implementácie smernice 2003/30/ESo podpore využívania biopalív v doprave v podmienkach SR
k návrhu na uzavretie Dohody o financovaní medzi Slovenskou republikou a Európskou investičnou bankou - Slovenská republika - Program diaľnic a rýchlostných ciest - B (diaľnica D1 (E50) Mengusovce – Jánovce)
k návrhu stratégie štátnej kultúrnej politiky a Akčného plánu úvodnej fázy implementácie kultúrnej politiky
k plneniu úloh z uznesenia NR SR č. 1278/2004 a z uznesenia vlády SR č. 1037/2004
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
k správe o zapájaní Slovenskej republiky do budovania kapacít civilného krízového manažmentu Európskej únie
k návrhu na ročnú úhradu príspevku Slovenskej republiky do Kooperačného fondu Stredoeurópskej iniciatívy
k návrhu na účasť a zloženie delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na summite predsedov vlád štátov Stredoeurópskej iniciatívy 25. a 26. novembra 2004 v Portoroži, Slovinsko
k návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky SR na rok 2005
k návrhu zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z. - nové znenie
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k analýze hospodárenia štátnych podnikov lesného hospodárstva v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1330/2004 prijatého na 32. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ