Zoznam uznesení zo dňa 30. apríla 2003

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje počiatočná úroveň objemu dovozov pre poľnohospodárske výrobky na účel zavedenia dodatočného cla
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
k správe o činnosti Agenta pre zastupovanie SR v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2002
k návrhu na špecifikáciu jednotlivých oblastí, ktoré sa budú v rámci podpory menšinovej kultúrnej politiky financovať z prostriedkov vyplývajúcich zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov v rámci kapitoly Úradu vlády SR
k návrhu memoránd o porozumení medzi Európskym Spoločenstvom a SR o účasti Slovenska na programoch Spoločenstva Customs 2007 a Fiscalis 2007
k návrhu na zmenu akcionárskej štruktúry spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s. po čiastočnej privatizácii - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k správe o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou
k návrhu vyhodnotenia realizácie úloh za rok 2002 a návrh akčného plánu realizácie úloh na rok 2003 vyplývajúcich z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR do roku 2007
k návrhu vyhodnotenia programu ďalšieho rozvoja ochrany obyvateľov SR proti chemickým zbraniam do roku 2007 a harmonogramu plnenia uznesenia vlády SR č. 1325 z 11. decembra 2002 k programu ďalšieho rozvoja ochrany obyvateľov SR proti chemickým zbraniam do roku 2007
k návrhu stratégie podpory rastu zamestnanosti prostredníctvom zmien sociálneho systému a trhu práce
k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády SR s uskutočnením bilaterálneho cvičenia
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v IV. štvrťroku 2002 so zameraním na plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády k návrhu opatrení, ktoré stanovujú spôsob prístupu k informáciám v súlade s dokumentom AUDIT a so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
k návrhu Národnej správy SR spracovanej v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2003
k návrhu štatútu Hospodárskej rady vlády SR a návrh na vymenovanie členov Hospodárskej rady vlády SR
k návrhu na vymenovanie členov správnej rady Ústavu pamäti národa vládou SR
k návrhu na účasť delegácie SR na 14. svetovom meteorologickom kongrese v Ženeve 5. až 24. mája 2003
k návrhu na zvýšenie ohodnotenia zamestnancov zodpovedných za čerpanie fondov EÚ
k návrhu účasti delegácie SR na 91. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce 3. až 19. júna 2003 v Ženeve
k návrhu presunu finančných prostriedkov vyčlenených na stratégiu predrefendovej kampane o vstupe SR do EÚ v rámci jednotlivých schválených aktivít stratégie a navýšenia rozpočtu stratégie predrefendovej kampane o vstupe SR do EÚ
k návrhu na poskytnutie humanitárnej pomoci Irackej republike
k návrhu na poverenie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Španielskom kráľovstve a Andorrskom kniežatstve za mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Marockom kráľovstve so sídlom v Madride
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR