Zoznam uznesení zo dňa 30. marca 2005

k návrhu Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1035)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 1038)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na uzavretie Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Európsky dohovor o potlačovaní terorizmu
k správe o nábehu fiškálnej decentralizácie a návrhu na rozdelenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy na fiškálnu decentralizáciu v štátnom rozpočte na rok 2005
k záverečnému vyhodnoteniu plnenia Národného programu prípravy SR na členstvo v NATO (PRENAME) a časového plánu plnenia reforiem
k dodatku k správe o transformácii Misie SR pri ES na Stále zastúpenie SR pri EÚ a štatútu Stáleho zastúpenia SR pri EÚ
k návrhu smerníc pre obranné plánovanie na roky 2006 až 2011
k návrhu predbežného stanoviska SR k návrhom nariadení Európskej komisie k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu
k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2005
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom
k návrhu na vyňatie a doplnenie zoznamu zdravotníckych zariadení schválených na premenu podľa § 2 ods. 2 zákona č. 13/2002 Z. z. (transformačný zákon) na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
k návrhu na transformáciu štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany SR
k návrhu na vymenovanie plk. JUDr. Jána Packu, riaditeľa úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR, do hodnosti generála
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského pozemkového úradu v Banskej Bystrici a odvolanie a vymenovanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Rimavskej Sobote
k návrhu na odvolanie MUDr. Jána Gajdoša z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na vymenovanie MUDr. Alexandry Novotnej, PhD. do funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na vymenovanie MUDr. Jána Gajdoša do funkcie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k informácii zo stretnutia prezidentov Ruskej federácie a Spojených štátov amerických Vladimíra Putina a Georga Busha a ich bilaterálnych rokovaní s najvyššími predstaviteľmi SR