Zoznam uznesení zo dňa 29. septembra 2004

k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Edity Angyalovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z. (tlač 833)
k návrhu poslankyne Národnej rady SR Ľubice Navrátilovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z. (tlač 832)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Jána Rusnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov (tlač 846)
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu poslanca Národnej rady SR Jána Drgonca na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 850)
k strednodobej stratégii zahraničnej politiky Slovenskej republiky do roku 2015
k návrhu na účasť delegácie SR na 3. stretnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru EHK OSN o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií v Budapešti, Maďarsko, 27. až 30. októbra 2004
k návrhu na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu SR
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2004
k návrhu poslanca Národnej rady SR Jána Drgonca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (tlač 851)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na zvýšenie počtu osôb určených na plnenie úloh Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a ich funkčné zaradenie
k návrhu na súhlas so začatím stavby Stavebná obnova, prístavba a nadstavba Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry
k návrhu na vymenovanie členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia SR v znení nariadenia vlády SR č. 25/1997 Z. z.
k návrhu na zmenu v systemizácii v štátnej službe v rozpočtovej kapitole Ministerstva obrany SR na rok 2004, schválenej uznesením vlády SR č. 974/2003 a na zmenu limitu počtov profesionálnych vojakov a ostatných zamestnancov, schváleného pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva obrany SR uznesením vlády SR č. 967/2003
k správe o pripravenosti SR na čerpanie predvstupových nástrojov, Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov k 31. augustu 2004
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1242/2004 prijatého na 31. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na požiadanie prezidenta Slovenskej republiky vrátiť zákon z 21. septembra 2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ