Zoznam uznesení zo dňa 19. januára 2010

k návrhu Akčného plánu na roky 2009 až 2013 k dokumentu Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR
k návrhu na predĺženie využívania domáceho uhlia pri výrobe elektriny vo všeobecnom hospodárskom záujme
k návrhu na zefektívnenie účasti civilných expertov v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky
k správe o priebehu a výsledkoch IX. zasadnutia Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru 1. a 2. 10. 2009 v Kyjeve
k návrhu na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií
k návrhu Plánu práce vlády SR na rok 2010
k návrhu postupu realizácie úloh vyplývajúcich z Koncepcie modernizácie územnej samosprávy v Slovenskej republike
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 974/2007 a úlohy B.6 uznesenia vlády SR č. 678/2007
k návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k návrhu na úhradu výdavkov, súvisiacich so záchrannými prácami na územiach obvodných úradov Trnava, Čadca, Senica, Nové Mesto nad Váhom, Stará Ľubovňa, Považská Bystrica, Brezno, Trenčín a poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie mimoriadnej situácie - Zosuv na sídlisku Banisko v Dolnom Kubíne
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúcej služobného úradu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
k návrhu na určenie platových náležitostí vedúcej služobného úradu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2010