Zoznam uznesení zo dňa 18. septembra 2002

k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
k návrhu čiastkového odškodnenia židovských obetí holocaustu v SR
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedníčke Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
ku koncepcii systému finančného riadenia Kohézneho fondu
ku koncepcii systému finančného riadenia štrukturálnych fondov
k správe o stave budovania systému štátnej pokladnice
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj (Svetovou bankou) o zriadení kancelárie v Bratislave
k SWOT analýze činnosti existujúcej siete regionálnych poradenských a informačných centier/ podnikateľských inovačných centier a regionálnych rozvojových agentúr v oblasti podpory malého a stredného podnikania
k rokovaciemu poriadku výboru pre obranné plánovanie
k rozpracovaniu koncepcie spoplatnenia užívateľov diaľnica ciest pre motorové vozidlá
k návrhu Dohody medzi vládou SR a vládou Ruskej federácie o predaji budov a poskytnutí pozemkov na účely diplomatického zastúpenia Ruskej federácie v SR
k návrhu na úhradu dobrovoľného príspevku vlády Slovenskej republiky do Fondu Programu OSN na kontrolu drog v roku 2002
k návrhu na použitie prostriedkov získaných z odpredaja nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva zahraničných vecí SR v zahraničí v roku 2002
k správe o plnení rozvojového programu externej integračnej komunikačnej stratégie SR v členských krajinách Európskej únie v 1. polroku 2002
k návrhu na odvolanie JUDr. Jaroslava Chleba z výkonu funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR
k programu odstraňovania škôd v lesných ekosystémochdo roku 2010
k analýze súčasného stavu informačno-technologického, komunikačného a personálneho zabezpečenia odborov sociálnych vecí okresných úradov a návrh postupu ďalšieho riešenia
k správe o účasti SR na programoch Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže Sokrates II, Leonardo da Vinci II a Mládež v roku 2001
k návrhu na schválenie pokračovania projektovej prípravy stavby Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave – prístavba a nadstavba
k návrhu na vyňatie Liečebne pre dlhodobo chorých (chirurgický pavilón) ako časti NsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
k návrhu účasti delegácie SR na 12. zasadnutí Konferencie členských krajín Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
k návrhu na pristúpenie SR k programu spoločenstva MEDIA Plus formou podpísania Memoranda o porozumení
k návrhu na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov na výstavu Stred Európy okolo roku 1000
k návrhu na zrušenie úlohy č. 1 na mesiac august z Plánu práce vlády SR na rok 2002
k návrhu na zrušenie Licenčnej komisie pre posudzovanie žiadostí o udeľovanie licencií na obchodovanie s vojenským materiálom, zbraňami, strelivom a výbušninami, ich časťami a súčasťami
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 273 z 20. marca 2002 k finančnému zabezpečeniu časti generálnych opráv a modernizácie lietadiel TU 154M a JAK-40 formou priamej úhrady finančných prostriedkov zodpovedajúcich hodnote zahraničných subdodávok tovarov a služieb vo výške 3,687 mil. USD, vyčlenených z prostriedkov zadlženosti Ruskej federácie voči SR v prospech spoločnosti ARIMPEX, s. r. o., poverenej Ministerstvom vnútra SR
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 406 z 24. apríla 2002 k návrhu transformácie Štátneho fondu rozvoja bývania
k návrhu na zmenu predkladateľa úlohy č. 3 na mesiac december 2002 Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002 schváleného uznesením vlády SR č. 1203 z 19. decembra 2001 a zrušenie zodpovednosti v úlohe C. 5 uznesenia vlády SR č. 466 z 9. mája 2002
k návrhu na zrušenie úlohy D.4 z uznesenia vlády SR č. 979 z 10. októbra 2001 k návrhu odpovede vlády SR na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) z druhej periodickej návštevy Slovenska uskutočnenej 9. až 18. októbra 2000
k návrhu na zrušenie úlohy, uloženej uznesením vlády SR č. 314 z 27. marca 2002 pod bodom B.2 k návrhu transformácie Úradu priemyselného vlastníctva SR
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
k návrhu na vymenovanie Mgr. Ľuboša Stankovianskeho do funkcie inšpektora a vrchného inšpektora Úradu na ochranu osobných údajov
k návrhu na vymenovanie Mgr. Ľuboša Stankovianskeho do funkcie inšpektora Úradu na ochranu osobných údajov
k návrhu na vymenovanie PhDr. Anny Miklošovej do funkcie inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov
k návrhu na vymenovanie Mgr. Moniky Štefančíkovej do funkcie inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov
k návrhu na finančné zabezpečenie plnenia úloh Národného bezpečnostného úradu, vyplývajúcich pre Národný bezpečnostný úrad z ustanovení zákona č. 215/2002 Z. z.
k návrhu štatútu a návrh úloh kancelárie Bezpečnostnej rady SR
k návrhu na vytvorenie nových systemizovaných miest zamestnancov kancelárie Bezpečnostnej rady SR na rok 2002
k návrhu na vyslovenie súhlasu s odplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže – RZ Domaša Valkov
k návrhu na vyslovenie súhlasu s odplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže – spoluvlastníckeho podielu v 1/2 na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Košiciach na Štefánikovej ul. č. 4
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september a návrhu plánu zahraničných stykov na mesiac október 2002
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Egyptskej arabskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
k návrhu projektu Dní zahraničných Slovákov v Slovenskej republike na rok 2003
k návrhu štatútu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov
k návrhu stratégie Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, š. p. ú. na roky 2002 - 2005
k správe o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín vyšehradskej skupiny v Ostrihome 29. júna 2002
k návrhu na uzavretie Programu výmen medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy na roky 2001 až 2004
k návrhu na začatie stavby Rekonštrukcia a modernizácia objektov Okresného súdu Žilina
k návrhu na zmenu prílohy k uzneseniu vlády SR č. 183/2002 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších prepisov na sociálne, humanitné a charitatívne účely v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu na preklasifikovanie programu č. 02S Úradu vlády SR na medzirezortný program
k návrhu na určenie platových náležitostí vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov
k návrhu na zmenu účelu použitia poskytnutých finančných prostriedkov v programe 00H Novostavba SND v roku 2002