Zoznam uznesení zo dňa 4. júla 2007

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 274/2004 Z. z. o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel
k monitoringu vývoja stanovísk Slovenskej republiky k návrhom právnych aktov Európskej únie
k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR v I. polroku 2007 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v II. polroku 2007
k návrhu Zásad vlády SR pre postupy pri správe a vysporiadaní pohľadávok Slovenskej republiky v zahraničí
k návrhu Koncepcie energetickej efektívnosti Slovenskej republiky
k správe o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri obnove území postihnutých živelnou pohromou
k návrhu na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu priebežného vyhodnotenia plnenia Politiky využívania frekvenčného spektra na širokopásmový prístup
k správe o priebehu a výsledkoch 18. a 19. (mimoriadneho) zhromaždenia zmluvných strán Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií (IMSO) a návrhu na schválenie zmien Dohovoru o IMSO
k správe o účasti delegácie SR na Konferencii vládnych splnomocnencov 2006 Medzinárodnej telekomunikačnej únie, záverečných dokumentoch konferencie a ich implementácii v podmienkach SR
k Protokolu o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992 – Národné ciele SR
k návrhu na zrušenie úlohy č. 19 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
k návrhu účasti delegácie SR na 23. generálnej konferencii pre váhy a miery v Paríži 12. až 16. novembra 2007
k Plánu kontrolnej činnosti Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2008
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dokumentačný súbor údajov účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín a jednotné zásady na odborné posudzovanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín
k správe o pokroku v implementácii Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 - 2008
k návrhu na vymenovanie členky správnej rady Agentúry Európskej únie pre základné práva
k návrhu operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013 a operačného programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika 2007 - 2013
k návrhu operačných programov pre cieľ európska územná spolupráca - nadnárodná spolupráca na obdobie 2007 - 2013 - operačný program Stredná Európa a operačný program Juhovýchodná Európa
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Vojenské lesy a majetky SR – štátny podnik, so sídlom v Pliešovciach
k návrhu na odsúhlasenie postupu Ministerstva hospodárstva SR podľa § 47c ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisovh prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1067 z 13. decembra 2006
k návrhu na úpravu funkčných platov prednostov krajských pozemkových úradov, prednostov krajských lesných úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Talianskej republiky vedenej predsedom vlády Romanom Prodim v Slovenskej republike 18. júla 2007
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2007
k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady v Bruseli 21. a 22. júna 2007
k pozícii Slovenskej republiky na rokovanie Medzivládnej konferencie Európskej únie otvorenej v roku 2007
k návrhu na úpravu funkčných platov prednostov krajských školských úradov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite
k návrhu na určenie platových náležitostí splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
k návrhu na poskytnutie odmeny za I. polrok 2007 predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy, podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy, riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu, podpredsedovi Poštového regulačného úradu, predsedovi, podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR, predsedovi, podpredsedovi, vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov, predsedníčke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, predsedovi Úradu pre reguláciu železničnej dopravy a generálnemu riaditeľovi Tlačovej agentúry SR
k správe o stave vymáhania pohľadávok Slovenskej republiky voči zahraničiu evidovaných v režime utajovanom za rok 2006
k návrhu na vyslanie príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky s cieľom ochrany Vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva v Bosne a Hercegovine - VYHRADENÉ