Zoznam uznesení zo dňa 21. septembra 2005

k návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady
k príspevku Slovenskej republiky v rámci iniciatívy HIPC a ODA - návrhu na odpustenie pohľadávok Slovenskej republiky v Sudánskej republike a Islamskom štáte Afganistan
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Čínskej ľudovej republiky Wen Jiabao v Slovenskej republike 17. a 18. októbra 2005
k vyhodnoteniu plnenia Programu realizácie štátnej politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Národného programu BOZP
k návrhu na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2005
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o vzájomnej ochrane a výmene utajovaných skutočností
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2005
k legislatívnemu zámeru návrhu zákona o založení akciovej spoločnosti Lesy Slovenskej republiky
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 169/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu v znení nariadenia vlády SR č. 112/2005 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 287/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín do obehu
k návrhu nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 166/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat
k návrhu koncepcie spolupráce SR a Organizácie OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) na roky 2005-2007 a návrhu Administratívnej dohody medzi UNIDO a vládou SR, týkajúcej sa účelového príspevku do Fondu pre priemyselný rozvoj
k návrhu realokácie finančných prostriedkov v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje
k návrhu riadenia implementácie, finančného riadenia, kontroly a auditu finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
k správe o účasti Slovenskej republiky v komunitárnych programoch Európskej únie za rok 2004
k stratégii čerpania prostriedkov Technickej pomoci Plánu rozvoja vidieka SR 2004 - 2006
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 33. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO, Paríž, 3. – 21. 10. 2005
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 615 zo 17. augusta 2005
k návrhu na zrušenie úlohy B.6 uznesenia vlády SR č. 908 z 26. septembra 2001 k návrhu opatrení na riešenie problému výdavkov kapitol krajských úradov v roku 2001
k návrhu uznesenia vlády SR, ktorým sa mení bod B.4 uznesenia vlády SR č. 715 zo 14. júla 2004
k návrhu na pristúpenie k Dohode o opatreniach proti nezákonnému dovozu a falšovaniu a o všeobecnom zbavení záväzkov z 9. júla 2004 medzi spoločnosťami Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. a Philip Morris World Trade SARL, Európskym spoločenstvom zastúpeným Európskou komisiou a členským štátom uvedeným na podpisových stranách tejto dohody