Zoznam uznesení zo dňa 1. februára 2006

k návrhu na odvolanie Mgr. Martina Fedora, MEconSc. z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR
k návrhu poslancov Národnej rady SR Ľudmily Muškovej a Dušana Čaploviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1383)
k návrhu poslankýň Národnej rady SR Ľudmily Muškovej a Dany Podrackej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 1386)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 417/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely
k návrhu na ratifikáciu Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva - UNESCO
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2006
k návrhu zákona o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch cestnej dopravy, pozemných komunikácií a vo veciach dráh
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov (Viedeň 15. novembra 1972)
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady SR č. 1986/2005 a 2033/2005 prijatých na 52. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu Investičnej zmluvy medzi spoločnosťami CONTINENTAL AG a Continental Automotive Systems Slovensko, s. r. o. a Slovenskou republikou, zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR a mestom Zvolen
k návrhu na vznik akciových spoločností z vybraných štátnych zdravotníckych zariadení
k správe o odškodnení pozostalých obetí havárie lietadla ozbrojených síl Slovenskej republiky AN-24
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1382)
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Letisko Košice – Airport Košice, a. s. so sídlom v Košiciach
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) so sídlom v Bratislave
k správe o súčasnom stave a návrhu ďalšieho postupu vo veci riešenia požiadaviek na štátnu pomoc pre dodávateľov kórejských investorov KIA Motors Slovakia a Hyundai Mobis
k návrhu na výstavbu ubytovacích kapacít pre zahraničných investorov
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Rudolfovi Zajacovi, poverenému riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (tlač 1457)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Martinovi Froncovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky (tlač 1458
k návrhu na zmenu prílohy k uzneseniu vlády SR č. 984 zo 14. decembra 2005 k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement pre štátnu a verejnú správu SR