Zoznam uznesení zo dňa 18. januára 2006

k návrhu na uzavretie Právneho nástroja medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými podľa čl. 3 ods. 3 Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej právnej pomoci, podpísanej 25. júna 2003
k návrhu na uzavretie Právneho nástroja o extradícii medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými podľa čl. 3 ods. 2 Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o extradícii, podpísanej 25. júna 2003
k návrhu odpovede vlády Slovenskej republiky na správu pre vládu Slovenskej republiky o návšteve Slovenskej republiky, ktorú uskutočnil Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (Výbor CPT) 22. februára až 3. marca 2005
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam a rozhodnutiam Európskych spoločenstiev
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2006
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol
k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR v II. polroku 2005 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v I. polroku 2006
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Afganskej islamskej republiky o darovaní vojenského materiálu