Zoznam uznesení zo dňa 28. januára 2004

k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR č. 619/2003, 622/2003, 627/2003 a 628/2003 prijatých na 18. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu zákona o mediácii a o doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o transformácii Slovenskej pošty, štátny podnik
k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR za II. polrok 2003 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v I. polroku 2004
k správe o priebehu a výsledkoch IV. zasadania zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín
k návrhu na uzavretie Dohody upravujúcej postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a v oblasti pravidiel služieb informačnej spoločnosti medzi Európskym spoločenstvom a Slovenskou republikou
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2004
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu
k návrhu na vymenovanie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže do hodnosti generál
k správe o účasti Slovenskej republiky ako aktívneho pozorovateľa na zasadnutí Európskej rady a medzivládnej konferencii v Bruseli 12. a 13. decembra 2003
k návrhu na spôsob rozdelenia finančných prostriedkov vyčlenených na ďalšie dofinancovanie prevádzkových nákladov regionálneho školstva v roku 2003
k návrhu Koncepcie vzdelávania štátnych zamestnancov
k návrhu zoznamu pracovných miest v štátnej a verejnej službe, ktorých sa týka problematika zlepšenia odmeňovania v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 849 z 10. 9. 2003
k správe vlády SR o ekonomických dopadoch prijatých ekonomicko-sociálnych zákonov na mladé rodiny a dôchodcov
k informácii o koncepcii poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom v Nemeckej spolkovej republike 10. až 12. februára 2004
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu
k návrhu nominácie kandidáta Slovenskej republiky Jána Figeľa za člena Európskej komisie
k návrhu na určenie platov prednostov krajských úradov životného prostredia, vymenovaných do funkcie dňom 1. januára 2004 a prednostov obvodných úradov životného prostredia, vymenovaných do funkcie dňom 15. januára 2004
k návrhu na vymenovanie prednostov obvodných úradov životného prostredia a určenie ich platov
k návrhu na určenie funkčného platu PhDr. Rudolfa Sokola, generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi a podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR, podpredsedovi Poštového úradu, predsedovi, podpredsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov a splnomocnencom vlády