Zoznam uznesení zo dňa 27. augusta 2003

k návrhu štatútu Úverového a záručného výboru vlády SR a návrh na odvolanie a vymenovanie členov Úverového a záručného výboru vlády SR
k informácii o postupe riešenia vysporiadania pohľadávok Slovenskej republiky voči Ruskej federácii a návrh na schválenie Protokolu č. 2 o vnesení zmien do Dohody medzi vládou Ruskej federácie a vládou Slovenskej republiky o riešení zadlženosti bývalého ZSSR a Ruskej federácie voči Slovenskej republike
k správe z 22. riadneho zasadnutia Rady colnej únie SR a ČR uskutočneného 9. júna 2003 v Prahe
k návrhu na zrušenie úlohy v bode B.3 uznesenia vlády SR č. 423 z 28. mája 2003 pre podpredsedu vlády a ministra financií a predsedu Úradu pre štátnu pomoc
k postupu Ministerstva hospodárstva SR pri poskytovaní podpory na zriaďovanie priemyselných parkov podľa zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov v znení zákona č. 156/2003 Z. z.
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2003
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o zmiernení niektorých morálnych a majetkových krívd dlhodobo prenasledovaných občanov vedených na osobitných zoznamoch (čierne listiny) a ich rodinných príslušníkov (tlač 303)
k návrhu skupiny poslankýň Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (tlač 298)
Uznesenie
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 301)
k návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon NR SR č. 239/1994 Z. z. o obmedzení výdavkov politických strán a hnutí na propagáciu pred voľbami do Národnej rady SR v znení zákona č. 115/2001 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách
k návrhu zákona o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Indonézskej republiky o leteckej doprave
k správe o administratívnych štruktúrach ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie
k správe o stave certifikácie na priemyselnú bezpečnosť v projekte Informačného systému Štátnej pokladnice
k návrhu na zvýšenie rozpočtových výdavkov pre projekty Implementácia systému INTRASTAT-SK (SK/02/ST/01) a Posilňovanie regionálnej štatistiky – REGSTAT (SK/02/ST/02)
ku koncepcii financovania projektov podporovaných z predvstupových fondov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na roky 2004 - 2006
k návrhu na uzavretie Zmluvy o účasti na Európskom hospodárskom priestore
k správe o plnení rozvojového programu externej integračnej komunikačnej stratégie SR v členských krajinách EÚ v 1. polroku 2003
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k výsledkom verejných financií v prvom polroku 2003 a predpokladaný vývoj do konca roku 2003
k programovému plánu rezortu Ministerstva obrany SR na roky 2004 až 2009
k návrhu rozpočtu rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR na rok 2004
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR
k návrhu ...- DôVERNÉ