Zoznam uznesení zo dňa 18. marca 2009

k návrhu zákona o obchodovaní s výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma zahraničného príspevku, kategórie operácie v závislosti od miery rizík a ďalšie podrobnosti súvisiace s poskytovaním zahraničného príspevku
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov
k správe o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu programového obdobia 2004 - 2006 a iných finančných nástrojov k 31. decembru 2008
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti verejnej správy
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci vo vojenskej oblasti
k návrhu na zánik Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Afganskej islamskej republiky o darovaní vojenského materiálu, uzavretej v Kábule 23. februára 2006, v znení jej prvého dodatku uzavretého v Seville 8. februára 2007
k správe o plnení opatrení zo Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky na roky 2008 - 2009 za rok 2008
k správe o činnosti Protimonopolného úradu SR za rok 2008
k návrhu na vymenovanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Šali
k návrhu na odvolanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu Košice - mesto
k návrhu na zrušenie úlohy B.2 z uznesenia vlády SR č. 281 z 21. marca 2007
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2009
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 108/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť KAMAX, k. s.
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť CROWN Bevcan Slovakia, s. r. o.
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 19. a 20. marca 2009
k návrhu na zmenu štatútu Rady vlády SR pre jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí
k návrhu na určenie hrozby jadrovým zariadením a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátu