Zoznam uznesení zo dňa 28. novembra 2001

k návrhu poslanca Národnej rady SR Vladimíra Bajana na vydanie zákona, ktorým sa upravia podmienky chovu a držania psov a menia sa zákony č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1024)
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby
k Finančnému memorandu projektu programu ISPA pre rok 2001 „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“
k pokynu pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu ISPA
k pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu SAPARD
k správe o vývoji deficitu zahraničného obchodu SR v I. polroku 2001
k návrhu opatrení na zhodnocovanie majetku obchodných spoločností, ktorých jediným zakladateľom je štát a majetku štátu v správe štátnych podnikov a iných štátnych organizácií realizujúcich trhové aktivity
k návrhu na realizáciu projektu Národného tenisového centra
k návrhu na otvorenie dočasnej colnej kvóty na dovoz vína a semena slnečnice v roku 2002
k správe o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a návrhu harmonogramu katastrálnych území na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim na rok 2002
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR pre odškodnenie pracovného úrazu, choroby z povolania v zmysle uznesenia vlády SR č. 225 z 24. marca 1998
k návrhu štatútu Národného bezpečnostného úradu
k návrhu štatútu Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na transformáciu Štátneho fondu telesnej kultúry do kapitoly Ministerstva školstva SR
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov mexických o obchode a ekonomickej spolupráci
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
k návrhu na účasť oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na stretnutí predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny a krajín Beneluxu v Luxemburgu, 5. decembra 2001
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom vo Fínskej republike 19. a 20. 12. 2001
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december
k návrhu zmien a doplnení legislatívnych pravidiel vlády SR
k návrhu účasti a smernice pre postup delegácie Slovenskej republiky na 9. zasadnutí Generálnej konferencie UNIDO vo Viedni 3. až 7. decembra 2001
k plneniu uznesenia vlády SR č. 502/2001
Návrh na zriadenie odboru "Centrálny kontaktný útvar pre Slovenkú republiku"