Zoznam uznesení zo dňa 13. mája 2004

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 358/2003 Z. z. o obchodných reťazcoch
k správe o pripravenosti SR na čerpanie predvstupových nástrojov, Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov k 30. 4. 2004
k návrhu opatrení na zabezpečenie tretej pravidelnej návštevy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania v Slovenskej republike v roku 2004
k návrhu na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky po splatnosti voči Alžírskej demokratickej a ľudovej republike
k správe o zabezpečení súladu medzinárodných zmlúv hospodárskeho charakteru SR so záväzkami, vyplývajúcimi z jej členstva v EÚ a návrh postupu pri vytváraní novej bilaterálnej zmluvnej základne
k správe o stave boja proti terorizmu v Slovenskej republike
k správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike (aktualizácia na roky 2003 – 2006) v roku 2003 a prioritách prevencie na rok 2004
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 92. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce 1. až 17. júna 2004 v Ženeve
k návrhu na vymenovanie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2005 uzavretej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2004
k záverečnému vyhodnoteniu Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2002 - 2003 a návrhu Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2004 - 2005
k návrhu na finančné a organizačné zabezpečenie Ústredných osláv 60. výročia Slovenského národného povstania v roku 2004
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR č. 899/2004, 900/2004 a 912/2004 prijatých na 26. schôdzi Národnej rady SR