Zoznam uznesení zo dňa 16. novembra 2005

k návrhu Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo na vydanie zákona o registrácii odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh (tlač 1348)
k návrhu zákona o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru
k informácii o stave Štátnej pokladnice k 30. júnu 2005
k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Úverového a záručného výboru vlády SR
k vyhodnoteniu kontrolného mechanizmu, finančného modelu podľa prílohy č. 8 a aktualizácii plánu konsolidačnej funkcie Železníc SR
k správe o vykonaní prieskumu záujmu potenciálnych investorov o výstavbu rekreačno-športových objektov pri stupni Čunovo Vodného diela Gabčíkovo
k vyhodnoteniu plnenia úloh Aktualizovaného akčného plánu pre implementáciu národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku 2003 - 2010 za roky 2002 a 2003
k návrhu plánu realizácie Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2005 - 2015
k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Rekonštrukcia objektu LUNA pre Slovenskú poľnohospodársku knižnicu pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre
k návrhu na zrušenie úlohy z Plánu práce vlády SR na rok 2005
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2005
k návrhu na prijatie Zmeny článku 8 Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
k návrhu vyhlásenia Slovenskej republiky k Protokolu vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely prostredníctvom prejudiciálnych rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev
k návrhu na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
k návrhu účasti SR na 11. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Montreale, Kanada, 28. 11. – 9. 12. 2005
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na ratifikáciu Protokolu o výbušných pozostatkoch vojny k Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky (Protokol V)
k správe o opatreniach a programoch prijatých vládou SR a ostatnými orgánmi v boji s vtáčou chrípkou
k návrhu na začatie obstarávania stavby Výstavba Detského kardiocentra SR v Bratislave
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ