Zoznam uznesení zo dňa 6. decembra 2006

k návrhu poslancov Národnej rady SR Tibora Cabaja a Pavla Džurinu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (tlač 128)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 401/2005 Z. z. o hladine hluku vnímanej vodičom poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 371/2006 Z. z. o technických požiadavkách na palivové nádrže a zadné ochranné zariadenia motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 199/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 194/2006 Z. z. o technických požiadavkách na brzdenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 372/2006 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 75/2006 Z. z. o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 193/2006 Z. z. o technických požiadavkách na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na vozidlá vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 67/2006 Z. z. o technických požiadavkách na určité vybavenie a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a Kabinetom ministrov Ukrajiny o medzinárodnej kombinovanej doprave
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o skladovaní núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Slovenskej republiky na území Českej republiky
k návrhu na použitie majetku štátu v správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako vklad do základného imania Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., ktorej jediným zakladateľom je štát podľa § 13 ods. 13 písm. b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 14. výročia vzniku Slovenskej republiky
k správe o stave pripravenosti Slovenskej republiky na čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 (stav k 15. 11. 2006)
k návrhu Operačného programu Informatizácia spoločnosti
k návrhu Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013
k návrhu Operačného programu Technická pomoc
k návrhu Operačného programu Doprava na roky 2007 – 2013
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v II. štvrťroku 2006 a dodržiavania právnych predpisov upravujúcich vybavovanie petícií a sťažností vrátane funkčnosti systému vnútornej kontroly
Sk správe o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov k 30. 9. 2006 a návrhu harmonogramu katastrálnych území na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim na rok 2007
k návrhu Operačného programu Vzdelávanie
k návrhu Operačného programu Výskum a vývoj
k výročnej správe o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnaniu so zahraničím za rok 2005
k návrhu Operačného programu Bratislavský kraj
k návrhu Regionálneho operačného programu
k návrhu Operačného programu Životné prostredie
k návrhu Národného strategického plánu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na programovacie obdobie 2007 - 2013
Nk návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 14. a 15. decembra 2006
k návrhu na zrušenie časti uznesenia vlády SR č. 667 zo 7. septembra 2005
k správe o výsledkoch rokovania vládnych delegácií Slovenskej republiky a Maďarskej republiky o realizácii rozsudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
k návrhu na uzavretie mnohostrannej Euro – stredozemnej leteckej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej
k návrhu Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
k návrhu Operačného programu Zdravotníctvo na roky 2007 – 2013
k návrhu Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
k návrhu na poskytnutie štátnej pomoci podľa Schémy regionálnej pomoci pre veľké podniky a pomoci na vzdelávanie pre investičné projekty spoločností Tubex Slovakia s. r. o., Žarnovica, Tondach Slovensko s. r. o., Nitrianske Pravno, Doka Drevo s. r. o., Banská Bystrica, Monarflex s. r. o., Štúrovo, Carnitech/Marel s. r. o., Nitra, Camfil Farr, s. r. o., Levice, Eltek Energy Slovakia s. r. o., Liptovský Mikuláš, Faurecia Slovakia, s. r. o., Hlohovec, Leaf Slovakia s. r. o., Levice, ZKW Slovakia s. r. o., Krušovce
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2006
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Obvodného úradu v Dunajskej Strede
k informácii o projekte SAMSUNG na vybudovanie závodu na výrobu LCD modulov a návrhu postupu pri zabezpečení realizácie projektu SAMSUNG na vybudovanie závodu na výrobu LCD modulov
k návrhu na poskytnutie štátnej pomoci podľa Schémy regionálnej pomoci pre veľké podniky a pomoci na vzdelávanie pre spoločnosť Samsung Electronics Slovakia s. r. o.
k návrhu na vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečenie dofinancovania k plneniu záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Investičných zmlúv uzatvorených s investormi KIA Motors Corporation a Hyundai Mobis z 5. marca 2004
k návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyšších generálskych hodností
k návrhu postupu SR v súvislosti s Rozhodnutím EK z 29. novembra 2006, ktoré sa týka Národného plánu prideľovania emisných kvót predloženého Slovenskou republikou podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/87/ES
k návrhu na poskytnutie odmeny za II. polrok 2006 predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu, podpredsedovi Poštového regulačného úradu, predsedovi, podpredsedovi Telekomunikačného úradu, predsedovi, podpredsedovi, vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov, predsedníčke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, predsedovi Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, splnomocnencom vlády SR a generálnemu riaditeľovi Tlačovej agentúry SR