Zoznam uznesení zo dňa 3. októbra 2001

k návrhu poslanca Národnej rady SR Milana Benkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení zákona č. 458/2000 Z.z. a zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov (tlač 975)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Petra Finďa na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
k návrhu poslanca Národnej rady SR Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov (tlač 1126)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o národnom kultúrnom dedičstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1101)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1143)
k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2002
k návrhu systemizácie policajtov v štátnej službe a limitov počtu zamestnancov v ústredných orgánoch SR na rok 2002
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády ČSFR č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov
k predpokladu plnenia štátneho rozpočtu v roku 2001 a návrhu na riešenie vybraných výdavkových titulov
k správe o predkladanom čerpaní výdavkov na úseku sociálnych vecí v kapitolách krajských úradov do konca roka 2001
k harmonogramu vyrovnávania veku odchodu do dôchodku žien a mužov
k návrhu na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Alžírskej demokratickej a ľudovej republike
k analýze súčasného stavu starostlivosti o vojnové hroby v SR
k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
k návrhu Národnej správy SR spracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 1012 zo 6. decembra 2000 a rozhodnutia vlády SR č. 1012/2000 o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Trnava - časť Obvodné zdravotné stredisko Mozartova ul. č. 3, Trnava
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2001
k návrhu účasti delegácie SR na 31. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO Paríž, 15. 10. až 3. 11. 2001
k návrhu na zmenu právnej formy Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu
k návrhu na zmenu použitia výdavkov štátneho rozpočtu určených na bežné transfery podnikateľským subjektom poľnohospodársko - potravinárskeho komplexu
k analýze vývoja zadlženosti krajských úradov v roku 2001 a návrhu na riešenie
k návrhu na vyčlenenie vojakov Železničného vojska pre zabezpečenie zvýšenej ochrany letiska M. R. Štefánika Bratislava a letiska Košice