Zoznam uznesení zo dňa 5. novembra 2003

k návrhu na pristúpenie k Európskej dohode o zrušení víz pre utečencov z 20. apríla 1959
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Paraguajskej republiky o zrušení vízovej povinnosti
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti, terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami a iným druhom trestnej činnosti
k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Panamskej republiky, ktorí vstupujú na územie SR
k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Bruneja Darussalamu, ktorí vstupujú na územie SR
k návrhu na uskutočnenie Medzinárodných leteckých dní SIAD 2004 na Letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave 12. a 13. júna 2004
k návrhu na vymenovanie predsedu, podpredsedu a členov Dozornej rady Slovenského pozemkového fondu
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády splatných v I. štvrťroku 2003, so zameraním na kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR k návrhu opatrení, ktoré stanovujú spôsob prístupu k informáciám v súlade s dokumentom AUDIT a so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
k návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2004
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2003
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 159/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 707/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Libanonskou republikou o leteckých dopravných službách
k stratégii riadenia štátneho dlhu do roku 2006
k správe o priebehu a výsledkoch deviateho zasadnutia Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom v Štáte Izrael 10. až 12. novembra 2003
k správe o príprave ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy na efektívne fungovanie v podmienkach členstva SR v EÚ so stavom k 31. augustu 2003
k návrhu na zmenu uznesení vlády SR č. 1231/2002, 262/2003, 693/2003 a zrušenie uznesenia vlády SR č. 965/2003 - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k informácii o zverejnení Súhrnnej monitorovacej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v EÚ