Zoznam uznesení zo dňa 23. januára 2002

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 305/1999 Z.z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov (tlač 1253)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Kláry Sárközy a Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1260)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1998 Z.z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
k Finančnému memorandu PHARE SR0112 „Osobitný program na podporu odstavenia jadrových elektrární a následných opatrení v energetickom sektore pre Slovensko v roku 2001“
k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 703/2001 k 16. 1. 2002
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu a majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Slovenská poisťovňa, a.s. so sídlom v Bratislave
k návrhu nariadenia vlády SR o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín
k Finančnému memorandu programu cezhraničnej spolupráce PHARE pre slovensko – maďarskú hranicu pre rok 2001
k Finančnému memorandu programu cezhraničnej spolupráce PHARE pre slovensko-rakúsku hranicu pre rok 2001
k Finančnému memorandu programu cezhraničnej spolupráce PHARE pre slovensko-poľskú hranicu pre rok 2001
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Michalovce, Priemyselná ul. 2 – Sklad č. 04
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie prezídia Fondu národného majetku SR o privatizácii časti podniku Štátny majetok Lipany, š.p. so sídlom Lipany
k návrhu komentára vlády Slovenskej republiky podľa článku 24 a 25 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce k sťažnosti Odborového združenia železničiarov zo 7. júla 2001 adresovanej Medzinárodnému úradu práce do Ženevy vo veci obmedzovania práva na štrajk
k správe o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Jaroslav Nemec a ostatní v. Slovenská republika
k návrhu účasti delegácie SR na 7. osobitnom zasadnutí Riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) v Cartagene, 13. až 15. 2. 2002, ktoré je zároveň 3. Globálnym ministerským environmentálnym fórom
k správe o priebehu a výsledkoch Európskej rady v Laeken 14. a 15. decembra 2001
k návrhu dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2002
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
k doplnku k návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a návrhu na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Českej republiky a vládou Poľskej republiky o mnohonárodnej brigáde