Zoznam uznesení zo dňa 9. apríla 2008

k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia Slovenskej republiky na účely prevádzky a údržby kanalizácie vybudovanej maďarskou obcou Salgótarjan-Somoskőújfalu formou výmeny nót
k návrhu na úpravu postupu vymáhania pohľadávok sektora verejnej správy
k správe o stave plnenia úloh Akčného plánu stratégie informatizácie spoločnosti za rok 2007 a aktualizácii úloh akčného plánu v ďalších rokoch
k návrhu na graduáciu Slovenskej republiky z operácií Svetovej banky
k návrhu salda verejnej správy pre východiská rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011
k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011
k pravidlám a postupom implementácie programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce
k návrhu koncepcie vyššieho využitia biopalív v doprave v podmienkach SR
k návrhu spôsobov riešenia zavádzania digitálneho vysielania v Slovenskej republike a kvantifikácii rozsahu finančnej podpory zo strany štátu v tomto procese vo vzťahu k obyvateľstvu a vo vzťahu k verejnoprávnym médiám
k návrhu postupu Slovenskej republiky v Dunajskej komisii vo veci zabezpečovania plavebných podmienok na spoločnom slovensko-maďarskom úseku Dunaja Sap – ústie Ipľa
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k správe o riešení možnosti odpojenia minimálnej mzdy ako referenčnej veličiny v príslušných právnych predpisoch
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2008