Zoznam uznesení zo dňa 20. decembra 2006

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
k odpočtu plnenia harmonogramu zverejňovania výziev na predkladanie projektov za rok 2006
k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády SR pre informatizáciu spoločnosti
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 937 z 30. novembra 2005 k zoznamu príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR, navrhnutých na premenu podľa § 2 ods. 2 zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2011
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na realokáciu a úpravu finančného plánu Operačného programu Základná infraštruktúra v rámci Priority 1 Dopravná infraštruktúra
k návrhu na umiestnenie Centrálneho úradu TER v Bratislave
k návrhu na poskytnutie odmien prednostom krajských školských úradov za II. polrok roku 2006
k návrhu na zapojenie Slovenskej republiky do Fondu pre krajiny západného Balkánu v rámci Európskej banky pre obnovu a rozvoj
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci Medzinárodného združenia pre rozvoj
k návrhu na zrušenie úlohy v bode C.1 uznesenia vlády SR č. 900 zo 16. novembra 2005 k vyhodnoteniu plnenia úloh Aktualizovaného akčného plánu pre implementáciu národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku 2003 – 2010 za roky 2002 a 2003
k návrhu na zrušenie úlohy B.6 uznesenia vlády SR č. 70 z 26. januára 2005 k odpočtu harmonogramu opatrení vyplývajúcich zo súhrnnej monitorovacej správy o pripravenosti Slovenska na členstvo v EÚ z 5. novembra 2003 – stav k 31. decembru 2004
k návrhu rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2007
k návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach o odberoch, darcovstve tkanív a buniek, kritériách výberu darcov tkanív a buniek, o laboratórnych testoch požadovaných pre darcov tkanív a buniek a o postupoch pri odbere buniek alebo tkanív a pri ich prevzatí poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
k návrhu ďalšieho postupu SR v súvislosti s Rozhodnutím Európskej komisie EK K(2006)5616 z 29. novembra 2006, ktoré sa týka Národného plánu prideľovania emisných kvót predloženého Slovenskou republikou podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/87/ES
k návrhu štatútu Komisie pre vedomostnú spoločnosť
k návrhu na poskytnutie štátnej pomoci podľa Schémy regionálnej pomoci pre veľké podniky a pomoci na vzdelávanie pre vybrané investičné projekty
k návrhu na poskytnutie štátnej pomoci pre spoločnosť Continental Automotive Systems Slovakia, s. r. o.
k návrhu na prevod výkonu práv a povinností akcionára v akciovej spoločnosti DMD GROUP, a. s. Trenčín z Fondu národného majetku SR na Ministerstvo hospodárstva SR
k návrhu prevzatia záväzkov Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Banská Štiavnica a Železníc Slovenskej republiky, Bratislava vyplývajúcich z úverových zmlúv do štátneho dlhu
k návrhu vysporiadania realizovaných štátnych záruk za Železnice SR prostredníctvom Fondu národného majetku SR v rokoch 2005 a 2006
k vyhodnoteniu uznesenia vlády SR č. 1053 z 13. 11. 2003 k udeľovaniu štipendií vlády SR a návrhu postupu pri poskytovaní rozvojovej pomoci SR rozvojovým krajinám a Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2007 – 2010
k návrhu na poskytnutie odmeny za II. polrok 2006 prednostom krajských stavebných úradov
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2007
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 912 zo 16. novembra 2005
k listu Európskej komisie z 22. 11. 2006 vo veci predajných limitov spoločnosti U. S. Steel na trhoch Rumunska a Bulharska Steel na trhoch Rumunska a Bulharska