Zoznam uznesení zo dňa 14. mája 2003

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o skončení činnosti a spôsobe zániku Fondu detí a mládeže
k návrhu Dohody medzi SR a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj (Svetová banka) o grante pre právnu a regulačnú reformu v oblasti infraštruktúry, grant č. 051867
k návrhu pozmenenej Dohody medzi SR a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o Rezidenčnej kancelárii v SR
k návrhu na odvolanie výhrady SR k článku 6 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (Štrasburg, 8. 11. 1990 – ozn. č. 109/2002 Z. z.)
k návrhu žiadosti o financovanie z ISPA pre projekt Košice – kanalizácia a čistiareň odpadových vôd
k návrhu žiadosti o financovanie z ISPA pre projekt Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Šaľa a priľahlom regióne
k návrhu na rozšírenie liberalizácie obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami medzi SR a Európskou úniou
k správe o realizácii koncepcie vzdelávania vo verejnej správe a ďalšie zameranie činnosti Ministerstva vnútra SR pri koordinácii vzdelávania zamestnancov územnej samosprávy plniacich úlohy štátnej správy
k návrhu štatútu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a rokovacieho poriadku Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
k návrhu na súhlas k presunu finančných prostriedkov medzi programami v rozpočte kapitoly Ministerstva školstva SR v roku 2003 v zmysle § 10 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
k návrhu na zrušenie úlohy B.4 uznesenia vlády SR č. 835 zo 7. 8. 2002
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2003
k návrhu projektu decentralizácie verejnej správy
k návrhu koncepcie usporiadania miestnej štátnej správy
k návrhu účasti delegácie SR na 5. paneurópskej konferencii ministrov životného prostredia 21. až 23. mája 2003 v Kyjeve
k návrhu na riešenie trhu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi komoditami (IPA)
k návrhu na použitie prostriedkov z rezervy vlády na ocenenie hokejistov a realizačného tímu za získanie bronzových medailí na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v roku 2003 vo Fínsku
k návrhu ... - VYHRADENÉ