Zoznam uznesení zo dňa 26. novembra 2008

k návrhu na odvolanie predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
k návrhu Výboru Národnej rady SR pre financie, rozpočet a menu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach (tlač 807)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Rudolfa Pučíka, Maroša Kondróta a Mariána Kovačócyho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z. z. a mení zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 794)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Petra Gaburu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (tlač 806)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Józsefa Berényiho a Lászlóa Szigetiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 816)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Dušana Jarjabka a Rafaela Rafaja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z., v znení zákona č. 535/2003 Z. z., v znení zákona č. 343/2007 Z. z. a v znení zákona č. 167/2008 Z. z. (tlač 795)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 432/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 266/2006 Z. z. o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky
k návrhu na ratifikáciu Európskej sociálnej charty (revidovanej) Rady Európy z roku 1996 Slovenskou republikou
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Vojenské lesy a majetky SR – štátny podnik so sídlom v Pliešovciach, odštepný závod Malacky
k návrhu na dofinancovanie prevádzky ústredí cirkví a náboženských spoločností
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 9. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, Rím, Taliansko, 1. až 5. decembra 2008
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 14. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a 4. konferencii slúžiacej ako stretnutie strán Kjótskeho protokolu, Poznaň, Poľsko, 1. až 12. december 2008
k návrhu na zrušenie úlohy č. 6 v mesiaci november z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008
k správe o vytvorení podmienok pre ďalší rozvoj skupiny DMD a zabezpečenie jej konkurencieschopnosti
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády SR č. 556/2007 Z. z.
k návrhu na uzavretie Dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Strednou Afrikou na strane druhej
k návrhu na uzavretie Dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Pobrežím Slonoviny na druhej strane
k návrhu na uzavretie Dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Ghanou na druhej strane
k správe o postupe príprav na prijatie eura v SR k 29. 10. 2008
k správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v I. polroku 2008
k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady v Bruseli 15. a 16. októbra 2008
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2008
k návrhu na vymenovanie náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k informácii o postupe prác pri plnení záväzku vyplývajúceho z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky o čiastočnom odškodnení poškodených klientov nebankových subjektov
k informácii o postupe Slovenskej republiky k Rozhodnutiu Komisie o slovenských právnych predpisoch týkajúcich sa služieb hybridnej pošty - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ