Zoznam uznesení zo dňa 16. mája 2001

k návrhu zákona o elektronickom podpise
k návrhu vyhlásenia vlády SR podľa článku 24 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce v nadväznosti na sťažnosť Odborového združenia železničiarov adresovanú Medzinárodnému úradu práce v Ženeve a k návrhu na doplnenie novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci
k návrhu zákona o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie
k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2000
k návrhu doplnku k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2001 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na riešenie financovania II. etapy rekonštrukcie pamiatkovej budovy v Banskej Štiavnici pre potreby Cirkevného gymnázia
k správe o priebehu obhajoby Východiskovej správy SR k Dohovoru o právach dieťaťa a záveroch Výboru pre práva dieťaťa
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2001
k návrhu zákona o poštových službách
k návrhu spôsobu privatizácie 49%-ného podielu v spoločnosti Transpetrol, a.s. Bratislava
k návrhu na vyslanie vojenskej poľnej nemocnice Armády SR do mierovej misie Organizácie Spojených národov UNTAET vo Východnom Timore
k návrhu na uzavretie Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Nordic Investment Bank o finančnej spolupráci
k návrhu na voľbu sudcov bez časového obmedzenia
k návrhu účasti delegácie Predsedníctva Rady hospodárskej a sociálnej dohody SR na spoločnom rokovaní s Predsedníctvom Rady hospodárskej a sociálnej dohody Českej republiky 1. 6. 2001